Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Visual Studio .NET 

 


Visual Studio .NET ASP वेब उपेग, XML वेब सेवा, डेस्कटाप उपेग आनी मोबायल उपेगा निर्माण करपाक जाय आशिल्लो विकास साधनाचें एक संपूर्ण सेट. Visual Basic .NET, Visual C++ .NET, Visual C# .NET, आनी Visual J# .NET हें पूरा एकच रीतीचें एकीकृत विकास वातावरण (IDE) वापरता आनी हें मिश्र भास सोल्युशनाचें निर्माणांत साधाना वांटणी करपाक आदार दिता. हें भास .NET Frameworkचें फंक्षनालिटी वापरचें कारण हें ASP वेब उपेग आनी XMLवेब सेवा विकास सरळ करचें म्हत्वाचें तंत्रज्ञान एक्सेस करपाक अवकास दिता.


Visual Studio .NET चार नियाळेंत उपलब्द आसा: वेवसायिक, एंटरप्रायस डेवलपर, एंटरप्रायस आर्किटेक्ट आनी एकाडेमिक. Visual Studio सांगाता आसची कोर भास — Visual Basic, Visual C++, Visual C#, आनी Visual J# — प्रत्येक स्टांडर्ड स्थितींत मेळटा.


The .NET Framework
.NET Framework XML वेब सेवा आनी उपेग निर्माण, तैनात करपाक आनी चलोवपाक जाय आशिल्लो एकाधिक भास वातावरण. हांतु तीन प्रमुख भाग

 

आसात:
सामान्य बास रनटाइम हाचें नांव अशें आसल्यार सुधा रनटाइमाक घटकाचें रनटाइम आनी विकास वेळ अनुभवांत भूमिका आसा. घटक चलताना, मेमरी वांटणी, थ्रेड आनी प्रासेस आरंभ करपाक आनी थांबोवपाक आनी सुरक्षता पालिसि लागू करपाक आनी दुसरें घटकाचेर घटकाक आसचे अवलंबन धादोशी करपाक जबाबदार जावून आसा. विकास वेळार, रनटाइमाचें बूमिका मातशें बदलता; कारण हें इतलें आटोमेट जाता की COM आतां कशें आसा ताका समीकरण केल्यार रनटाइम विकासीचें अनुभव भारी सोंपे करता. प्रतिफलन तसलें फीचर वेवहार लाजिकाक परत वापरपाक जावचें घटक करपाक बरोवपाक जाय आशिल्लें कोड डेवलपारचें काम नाटकीय जावून उणे करता.


युनिफाइड प्रोग्रामिंग क्लासस   framework एक एकीकृत, आब्जेक्ट ओरियेंटेड, हायरार्किल आनी विस्तार करपाक जावचें क्लास लायब्ररीची (API) सेट दिता. आतां C++  डेवलपर्स Microsoft Foundation Classes आनी Java डेवलपर Windows Foundation Classes वापरता. Framework ही प्रत्येक प्रतिमा एकीकरण करता आनी क्लास लायब्ररीक Visual Basic आनी Jscript प्रओग्रामराची एक्सेस दिता. पूरा प्रोग्रामिंग भाशेंत सामान्य API सेट निर्माण करून, सामान्य भास रनटाइम क्रास-ल्यांग्वेज इनहेरिटेन्स, चूक सांभाळची आनी डिबगिंग सक्रिय करता. JScript तावून C++ मेरेन पूरा प्रोग्रामिंग भास frameworkक एकच टायपाचें एक्सेस घेता आनी डेवलपार्स तांका जाय आशिल्लें भास वापरपाक स्वतंत्र आसात.


ASP.NET   ASP.NET .NET Frameworkचें प्रोग्रामिंग काल्साचें वयर निर्माण जाता आनी हें वेब उपेग माडेलाक ASP वेब उपेग सोंपे निर्माण करपाक नियंत्रणाचें सेट आनी सुविधा दिता. ASP.NET हांतु उतारो पेटी आमी ड्राप डौन मेनु तसलें सामान्य HTML वापरपी इंटरफेस मूलतत्व एनक्याप्सुलेट करचें नियंत्रण करचें सेट आसता. हें नियंत्रण वेब सर्वरांत चलता आनी ताचें वापरपी इंटरफेस HTML जावून ब्रावझराक पुश करता. सर्वरांत नियंत्रण एक वेब डेवलपराक आब्जेक्ट ओरियेंटेड प्रोग्रामिंगाचें ग्रेस्तकाय हाडपाक आब्जेक्ट ओरियेंटेड प्रोग्रामिंग एक्सपोस करता. ASP.NET सेशन स्टेट मेनेजमेंट आनी प्रासेस रिसायक्लिंगा तसलें सुविधा सेवा दिता आनें हें कॊड डेवलपरान बरोवपाक आसचें काम उणे करता आनी उपेगाची भरवसो वाडयाता. ASP.NET ही परिकल्पना साफ्टवेर सेवा जावून वितरण करपाक डेवलपर्सांक सक्रिय करपाक वापरता. XML वेब सेवा खाशोलपणां वापरून ASP.NET डेवलपर्सानी तांचे वेवहार लाजिक बरोव शकतात आनी ASP.NET सुविधा SOAP मुखांतर सेवा दीवपाक वापरू शकतात.

This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.