Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 Content ‭[1]‬

Microsoft सुरक्षा धोको सोद

सॉफ्टवॅर सुरक्षा ही वेवसायीक गरजेच

 

आयच्या संवसारांत, संगणक नॅटवर्क आनी वेवसायीक सॉफ्टवॅरांनी सुरक्षा उल्लंघनाचो धोको आतां खरी संभावना जायत आयल्या. आदल्या परस आतां, वेवसायीक हें ऍप्लिकेशन सुरक्षा वेवसायीक गरजेची अशी जाल्या. संभाव्य सुरक्षा भेदनीयताय टाळूंक आनी उक्ती करूंक, तांणी डावपेंच आनी प्रक्रिया चालीक लायल्यात आनी आपलीं ऍप्लिकेशनां सायबर आक्रमणाक चड लवचीकपण करूंक अनुकूल केल्यांत.

ह्या संदर्भांत आदार करूंक, सॉफ्टवॅरांत आशिल्ली संभाव्य सुरक्षा भेदनीयताय काडून उडोवंक, Microsoft आपलें सामकें आधुनीक उपकरण पुरवण करता. Microsoft Build 2017 त, वरिश्ठ संशोधनकर्तो, डॅविड मोलनारान Microsoft सुरक्षा धोको सोद सेवेंत सुरवात केल्ली, जाका आदीं प्रॉजॅक्ट स्प्रिंगफिल्ड अशें म्हणटाले. ही सेवा Azure चेर निर्माण केल्या आनी Fuzz चांचणी वा Fuzzing नांवांची सॉफ्टवॅर चांचणी प्रक्रिया वापरता.

 

Fuzz चांचणी

 

Fuzz चांचणी ही सॉफ्टवॅरांत सुरक्षा आक्रमणाक संभव्य आशिल्लो कोड काडूंक वापरतात. हे प्रक्रियेंत, यंत्रणेंत मांडणे विरयत आनी अनापेक्षीत डेटा इनपुटींग करपाची गरज आसा, जाका fuzz अशें म्हणटात. ही सेवा मागीर संदी पळयता, सॉफ्टवॅर क्रॅश जावपा सारकीं कार्यां पळयतां आनी सुरक्षा भेदनीयतेक संकेत दिता.

सुरक्षा धोको सोद सेवा ही एक बनावटी निपूणटाय पातळी जोडटा, जाचे वरवीं क्रॅश जावपा विशीं आनी सुरक्षेचो हुसको दाखोवपी सामके आधुनीक निर्णय दाखयतले. दरेकी वेळार ही सेवा चलतली, तेन्ना सामके संवेदनशील आशिल्ल्या कोडांच्या क्षेत्रां संबंदीत डेटा एकठांयता, जाचे वरवीं हेर fuzzing साधनांक चुकूंक शकता, ती भेदनीयताय सोदूंक आदार करता.

 

सुरक्षा धोको सोद कशे तरेन काम करता?

 

तुमचें सॉफ्टवॅर ऍप्लिकेशनाचें लवचीकपण सत्यापीत करूंक, तुमच्या सुरक्षा विकास जिवनक्रमांत एक मुख्य पांवडो म्हूण सुरक्षा धोको सोद अंमलांत हाडूं येता. ही सेवा सध्याक Windows ऍप्लिकेशनांक तेंको दिता आनी Linux ऍप्लिकेशनूय जोडपाचे तयारेंत आसा. सकयल दिल्ल्या पांवड्या वरवीं, ही सेवा नित्याची पद्दत पाळटाः


 


 

 
 
 1. बायनरी अपलोड करचें – ग्राहक एका सुरक्षीत वॅब पोर्टलांत लॉग करता. सुरक्षा धोको सोद ग्राहकाक, चांचणी करपा खातीर सॉफ्टवॅराच्यो बायनरीस स्थापीत करूंक, चांचणी करूंक आवश्यक आशिल्लें चित्रण करपी "test driver" प्रोग्रामा सयत व्हर्च्युअल मशीन (व्हीएम), तशेंच fuzzing खातीर सुरवात बिंदू म्हूण वापरतात त्यो "seed files" म्हणपी नमुन्या फायलींचो संचूय पुरवण करतात.
 2. खूब Fuzzers चलोवचे – सुरक्षा धोको सोद हो Microsoft whitebox fuzzing तंत्रज्ञान आसपावीत, खुबश्यो पद्धती वापरून निरंतरी fuzz चांचणी करतलो.
 3. चड मोलाचे बग्स सोदचे – सुरक्षीत वॅब पोर्टाचेर वास्तवीक वेळांत, सुरक्षा धोको सोद हो सुरक्षा भेदनीयताय कळयता. मुद्दो पुनर्माण करूंक, ग्राहकांनी क्रिया चांचणी डावनलोड करूं येता.
 4. बग्स थारावचे – ग्राहकान मागीर बग्सांची प्राथमिकताय करून थारावं येतात. तुमी थारायल्यात तांचो सारको प्रभाव जाला कांय ना ताची खात्री करूंक, तुमी नित्यान आनी पुनर्चांचणी करूं येता.

  फुडले पांवडे

   

  चड जाणून घेवंक आनी Microsoft सुरक्षा धोको सोद सेवा वापरूंक, सकयल्या लिंकाचेर क्लिक करचें: https://www.microsoft.com/en-us/security-risk-detection/

   

  सकयल दिल्ल्या लिंका वरवीं, डॅविड मोलनरान Microsoft Build 2017 त केल्लें सादरीकरण दृश्य करूं येताः

  https://channel9.msdn.com/Events/Build/2017/B8077

 Content ‭[2]‬

​​​​​​​​​

Read More on...

​ ​​​​
This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.