Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Internet Explorer 8.0

 

 Internet Explorer 8.0 हांतु वापरपीक सोंपेन, बेगीन आनी सुरक्षित जावून काम करपाक जायतें खाशोलपणां आसात. नवें नियाळेचें खाशोलपाणं सकयल विस्तारान दिला

एक्सलरेटर्स
 Internet Explorer 8 हांतु आसचें नवें एक्सलरेटर काम करपाक दुसरें वेबसायटांत प्रवास करनास्ताना सद्दांचें ब्रावसिंग कार्य बेगीन करपाक आदार दितात. वापरपीन फकत खंचायि वेब पान तावून उतारो हयलायट करचें आनी ड्रायविंग दिशा वेंचपाक, शब्द भाषांतर वा व्याख्यान करपाक, इ-मेल अनुक्रमणिका दुसर्यांक धाडपाक आनी सोध सोंपेन करपाक आनी जायतें दुसरें कार्य करपाक वेंचपाचें वयर आसचें नीळें एक्सलरेटर मूर्ती क्लिक करचें. उदाहरणेक, Internet Explorer 8 हांतु आसचें “म्याप विद बिंग" एक्सलरेटर सांगाता एक नक्सो पानार सरळ प्रदर्शित जावपा तशें करयेत. वापरपीन उजवो-क्लिक मेनुंत आसचें चड एक्सलरेटर पर्याय वेंचून दुसरें उपयोगी एक्सलरेटर सोधयेत. वापरपीन ब्रावसर विंडोचें वयरचें उजवो कार्नरांत आशिल्लें साधन बटन त्यावून मेनेज एड आन्स क्लिक करून सोंपेन एक्सलरेटर वगळांवक, निश्क्रिय वा सक्र्य करूंक शकतात. Internet Explorer 8 हांतु वापरपीक सुरूवात करपाक जाय आसची जायतें उपयोगी एक्सलरेटर आसात. खंयचाई वेबपान तावून उतारो हायलायट करचें आनी वेंचपाचें वयर दिसचें नीळें एक्सलरेटर मूर्ती    क्लिक करचें आनी काम बेगीन समाप्त करचें.

 

सोध
 Internet Explorer 8 हांतु आसचें सोध सामर्थ्य सोध बाक्सांत उतारो टायप करताना प्रस्तुत सल्लो दिता. हें तुमचें वेळ सांभाळता. खंयचाइ सल्लो वयर क्लिक करून पूर्ण शब्द वा वाक्य टायप करचें पयलेंच सोध बेगीन अमलांत हाडपाक शकतात. Internet Explorer 8 हें Bing, Wikipedia, Yahoo!, Amazon तसलें सोध प्रोवायडरां सांगाता भागीदार जाला आनी हें वापरपीक दृश्य सल्लो दिता.

 

चड सादरीकरण
 Internet Explorer 8 हांतु बेगीन आनी चड प्रतिक्रोयात्मक वेब ब्रावसिंग अनुभव दिवचें अनेक सादरीकरण सुधारण आसा. Internet Explorer 8 बेगीन सुरूवात जाता, पान बेगीन लोड जाता आनी शक्तिशाली नवें टेब पानांत वापरपीक कितें जाय म्हूण तें बेगीन घेवपाक आदार दिता. Internet Explorer 8 हांतु आसचें स्क्रिप्ट एंजिन पयलेचें नियाळें पेक्षा गतीमान आसा आनी JavaScript वा Asynchronous JavaScript आनी XML (AJAX) आधार जावून वेबपानाचें लोड वेळ उणे करता.

 

चालाख नाम्याची पट्टी
 नवें नाम्याची पट्टींत थोडीं वर्ण टायप करात आनी Internet Explorer 8 वापरपीचें एंटरी प्रमाणें भेट दिल्लें सायट रिकाल करता. तें हिस्ट्री, आवडीचें आनी RSS फीड्सांत सोधता आनी वेबसायट नामो वा URLचें भागांत बराबरी प्रदर्शन करता. वापरपीन टायप करताना बराबरी आशिल्लें वर्ण नीळें रंगात हायलायट जाता आनी वापरपीक तें एकच दीस्टांत वळखूंक जाता. तांब्डे X वर क्लिक करून ड्राप डावन बाक्सांतलें खंयचाइ नामो वगळांवयेत. हें प्रमुख जावून चूकीचें उतारो घाल्लें URL काडपा खातीर आसा.

 

अनुरूपताय दृश्य
 Internet Explorer 8 एक नवें रिलीस जावून आसा आनी नवें ब्रावझराक थोडीं वेबसायट तयार ना आसतलें. Internet Explorer 7 हांतु कशें पळोयतालें तशें वेबसायट दिसपा सारकें करपाक अनुरूपताय दृश्य साधन पटी बटन क्लिक करचें, हें सारकें एलायन जाय नातल्लें उतारो, प्रतिमा वा उतारो बास सारकें करता. हें सैटा प्रमाणे उपलब्द आसा आनी दुसरें पूरा Internet Explorer 8 फंक्षनालिटि प्रस्तुत करता. एक सायटाक अनुरूपताय दृश्य बटन क्लिक केल्ले तेन्ना हें आनि मुखार तेंच सायट पळोयताना करची गरज ना आनी ब्रावझर अनुरूपताय दृश्यांत दाखोयता.
 
वाडयल्ली टेबड ब्रावझिंग
 Internet Explorer 8 टेब चोंबो प्रस्तुत करता, हें टेबड ब्रावझिंग सोंपे करता. एक टेब दुसरें टेब तावून उक्तें केल्लें तेन्ना नेवी टेब मूळ टेबाचें लागीं आसता आनी कलर कोडेड आसता, अशें जावून वापरपी संबंधित अनुक्रमणिका खंचे टेबांत आसा म्हूण बेगीन पळोवंक शकता. वापरपीन चोंबोचें भाग जावून आशिल्लें टेब धंपल्यार, तेंच चोंबेचे आनी एक टेब प्रदर्शित जाता आनी हें संबंधित नातल्लें सायटाक ध्यान दीनासताना आतांचें कार्य करपाक बेगीन वेबसायट पळोवपाक आदार दिता. खंचेइ टेब उजव्यान क्लिक करून वापरपी टेब धांपूंक शकता, टेब चोंबो धांपू शकता, एक चोंबो तावून टेब काडपाक शकता. तेंच मेनु तावून, एक वा पूरा टेब ताजें करपाक शकता, नवें टेब उक्तें करू शकता, पयलें धांपलेलें टेब उक्तें करपाक शकता आनी तें पोरा वा एक परत उक्तें करपाक शकता.

This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.