Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​

 Content ‭[1]‬

ऍप्लिकेशन मांडावळी वा कनॅक्शन स्ट्रिंग स्टिकी कशी करप

    

स्लॉटाक कशे तरेन ऍप्लिकेशन मांडावळी वा कनॅक्शन स्ट्रिंग स्टिकी करपा विशीं, हांगासर एक लेख आसा. तुमी Azure PowerShell वापरून मांडावळी स्टिक तयार करूंक शकतात.

Azure ऍप्लिकेशन सेवा वॅब ऍप्लिकेशन निर्माण करूंक आवश्यक आशिल्लीं Azure PowerShell cmdlets:

  • Login-AzureRmAccount
  • Set-AzureRmContext
  • Set-AzureWebsite (तशेंच हांगासर एक नदर मारची New-AzureRmResource cmdlet)

संपूर्ण cmdlets आनी परिमिती मान सकयल मेळोवचे.

Login-AzureRmAccount

 
Cmdlet चालीक लायल्यार, एक आव्हान/ प्रतिसाद विंडो उगडटलो, तुमची माहिती समावेश करची आनी चित्र-1 त दाखयल्ल्या प्रमाणेंच निकाल आसतलो.

चित्र -1 , Azure PowerShell वापरून, Azure त कशें लॉग इन करप

फुडें, Set-AzureRmContext cmdlet चालीक लावचें.

Set-AzureRmContext -SubscriptionId "25ec5bae-####-####-####-############"

 
तुमकां Azure ऍप्लिकेशन सेवा वॅब ऍप्लिकेशन निर्माण करपाचें आसल्यार, ते वर्गणीक, वर्गणी आयडी सॅट करची, आनी चित्र-2 त दाखयल्ल्या प्रमाणेंच निकाल आसतलो.


 

चित्र-2, Azure PowerShell वापरून, Azure वर्गणी कशी सॅट करप

आतां, Azure ऍप्लिकेशन सेवा वॅब ऍप्लिकेशनाचेर नॅविगेट करचें, ऍप्लिकेशन मांडावळीचेर क्लिक करचें आनी तुमकां ऍप्लिकेशन मांडावळी, चित्र-3 दिसतलें, जें स्टिकी ना, आनी ह्या उदाहरणांत ताका MakeThisOneSticky म्हणटात.

 
  

चित्र- 3, ऍप्लिकेशन मांडावळी ज्यो स्लॉटा कडेन स्टिकी नात आनी जेन्ना स्वॅप घडटा तेन्ना दुसरे कडेन व्हरतात

तें ऍप्लिकेशन मांडावळी स्टिकी करूंक, सकयल दिल्लें चालीक लावचें:

Set-AzureWebsite -Name "stickyslot" -SlotStickyAppSettingNames "MakeThisOneSticky"

 
टीपः परिमितीचें नांव भोवचनी आसा हाची नोंद घेवची. तुमकां स्टिकी करपाचीं आसात तीं सगळीं नांवां तुमी आसपावीत करिनात जाल्यार, तुमी आसपावीत करूंक नाशिल्लीं, खुणायिल्लीं आसचीं नात आनी तीं स्टिकी उरचीं नात. देखून, STICKYSLOT ऍप्लिकेशन मांडावळी स्टिकी आसपाची गरज आशिल्ल्यान, हो आदेश चालीक लावचो:

Set-AzureWebsite -Name "stickyslot" -SlotStickyAppSettingNames @("MakeThisOneSticky", "STICKYSLOT")

 
तेन्ना तुमचे अपेक्षे प्रमाणें, स्लॉटाक दोनूय स्टिकी आसतले हें तुमचे नदरेंत येतलें.

तीच पद्धत कनॅक्शन स्ट्रिंग स्टिकी करूंक लागता, आनी कनॅक्शन स्ट्रिंग स्टिकी करूंक, सकयल दिल्लें Azure PowerShell cmdlet चालीक लावचें.

Set-AzureWebsite -Name "stickslot" -SlotStickyConnectionStringNames "StickySlotConnectionString"

 
चित्र – 4 त दाखयल्ल्या प्रमाणें, ह्या cmdlets क आवटपूट ना. तरीपूण, थंय कांयच एक त्रुटी नासल्यार, मागीर cmdlets येसस्वी आसतलें आनी आवश्यकता आसल्यार पोर्टलांत खात्री करूं येता.

  

चित्र- 4, ऍप्लिकेशन मांडावळी वा कनॅक्शन स्ट्रिंग स्टिकी करूंक सॅट करप

​​​​

 Content ‭[2]‬

​​​​​​​​​

Read More on...

​ ​​​​​​​​​​
This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.