Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​​​

Azure & DSVM तैनात वापरून BigDL ची स्वचालीत स्थापणूक

तुमचे कडेन Azure ऍप्लिकेशन सेवा वॅब ऍप्लिकेशन आसा अशें समजुचें, जें चित्र-1 त दाखयल्ल्या प्रमाणें समान संरचना वरवीं व्हड प्रमाणांत वाहतूक सांबाळटा आनी डेटाबेसाक ऍक्सॅस मेळयता. तुमी जेन्ना तैनात करतात तेन्ना तुमी नवो रिलीज तैनात करतात तेन्ना थारावीक डावनटायम आसपाचो वा बग्स तैनात करपाची जोखीम आसची ना, आनी हें तुमकां तैनात स्लॉटांत आसतलें. तैनात स्लॉट हें अतिरिक्त Azure ऍप्लिकेशन सेवा वॅब ऍप्लिकेशन इन्सटन्स (W3WP) जें तुमच्या Azure ऍप्लिकेशन सेवा वॅब ऍप्लिकेशनाच्या उत्पादनाच्या समान नांवां कडेन संबंदीत आसता आनी हांवें हांगा तुमचे कडेन चर्चा केल्ल्या समान ऍप्लिकेशन सेवा प्लान (ASP) चेर आसता. हो तैनात स्लॉट हो तुमकां लायव्ह वॅब ऍप्लिकेशन रिलीज जावचे आदीं, तुमकां चांचणी करूंक वा चांचणी पूर्ण उत्पादन नाशिल्लो रेडी-कोड तैनात करूंक दिता. तैनात स्लॉलाटाचें खाशेलपण म्हणल्यार, तुमी बटण क्लिक करूंक शकतात जाचे वरवीं तैनात स्लॉट आशिल्लें नवें वर्जन उत्पादना वरवीं स्वॅप करता, आनी मागीर एकाच क्लिकान नवें वर्जन लायव्ह जाता.

चित्र -1 त दाखयल्ल्या प्रमाणें, एक SQL सर्वर आसा जातूंत 2 SQL Azure डेटाबेस आसा, एक stickyslot-pro आनी दुसरो stickyslot-tstहाचे अतिरिक्त, एक ऍप्लिकेशन सेवा प्लान (ASP) आसा जाका STICKYSLOT-ASP म्हणटात, जें Azure सेवा वॅब ऍप्लिकेशनाचेर चलता जाका stickyslot म्हणटात, जें testing नांवान तैनात स्लॉटाच्या नांवान आसा. हें सगळें STICKSLOT-RG ह्या संसाधन चोंब्यांत आसपावता.​


 

 

 

 

चित्र 1, बरें प्रकरण, ऍप्लिकेशन सेवा संरचना डायग्राम

स्टिकी स्लॉटां विशीं संभाशण करपी हांगासर एक बरो लेख आसा.

ह्या लेखांत म्हाका PRO (उत्पादन) ते TST (चांचणेचो प्रसंग) मेरेन Azure ऍप्लिकेशन सेवा वॅब ऍप्लिकेशन तैनात स्लॉटांचें स्वॅपिंगा विशीं हुस्को आसा. डिफॉल्टा वरवीं, ऍप्लिकेशनाच्यो मांडावळी आनी डेटाबेस कनॅक्शन स्ट्रिंग्स ह्यो स्लॉटाक स्टिकी नात, आनी जेन्ना उत्पादन स्लॉटा कडेन चांचणी स्लॉट स्वॅप करतात, तेन्ना वॅब ऍप्लिकेशनाचें अनुसरण करतलो. असले परिस्थितींत, हांव जेन्ना म्हजी testing तैनात स्लॉट स्वॅप करतां, म्हणजे stickslot-tst डेटाबेसाचो डेटा उत्पादनाक मेळोवप, तेन्ना stickyslot-pro डेटाबेसाचे सुवातेर, वॅब ऍप्लिकेशन stickyslot-tst डेटाबेसाक निर्देशीत करतलो. देखून, म्हाका वॅब ऍप्लिकेशन डॅवलॉपमॅण्ट स्लॉट स्वॅप करूंक एक मार्ग जाय, पूण सध्याचें उत्पादन वॅब ऍप्लिकेशनाचें डेटाबेस कनॅक्शन स्ट्रिंग ह्यो उत्पादनाक निर्देशीत करता आनी चांचणी, ही चांचणी डेटाबेसाक निर्देशीत करता. हें सगळें मांडावळी स्लॉटाक स्टिकी करून प्राप्त करतात.

म्हजें उत्पादन वॅब ऍप्लिकेशनाक, म्हजे कडेन 2 मान आसात, हांव जेन्ना स्वॅप करतां, तेन्ना म्हाका उत्पादनांत रावचें आसा अशें ग्रहीत धरचें.            चित्र 2 पळोवचें.

 

 

 

 

चित्र 2, चांचणी स्लॉटा वरवीं स्वॅप केल्या उपरांत लेगीत स्टिकी स्लॉट मांडावळी ह्यो उत्पादनांत उरतात

STICKSLOT नांवाचें एक ऍप्लिकेशन मांडावळी आसा, जाका Value = ProductionEnvironment आसा आनी एक कनॅक्शन स्ट्रिंग जाका StickySlotConnectionString अशें म्हणटात, देखीक जातूंत उत्पादन डेटाबेसाचें नांव, वापरपी आयडी आनी पासवर्ड आसता हाची नोंद घेवची चड म्हत्वाचें म्हणल्यार, स्लॉट मांडावळी चॅक बॉक्स वेंचिल्लें आसा आनी म्हणजे तें ह्या वॅब ऍप्लिकेशना कडेनूच उरता आनी स्वॅप करकना दुसरे कडेन वचना हाची नोंद घेवची चांचणी डॅवलॉपमॅण्ट स्लॉटांत, चित्र 3 पळोवचें, म्हजे कडेन समान ऍप्लिकेशन मांडावळी आनी कनॅक्शन स्ट्रिंग (की आनी नांव) आसात, पूण तांकां वेगळो मान आसा, तशेंच स्लॉट मांडावळी चॅकबॉक्स तपासलां आनी तें चांचणी वॅब ऍप्लिकेशनाचेर उरता आनी खंयचेच परिस्थितींत म्हजे चांचणी वॅब ऍप्लिकेशनान केन्नाच उत्पादन भोंवतणीक निर्देशीत केल्लें म्हाका नाका, हाची नोंद घेवची.


 

 

चित्र 3, उत्पादन स्लॉटा वरवीं स्वॅप केल्या उपरांत लेगीत चांचणेंत स्टिकी स्लॉट मांडावळी उरता

हांवें अतिरिक्त ऍप्लिकेशन मांडावळी MoveWhenSwapped  जोडल्यात, ज्यो हांवें स्टिकी करूंक नात, म्हणजे ही स्वॅपा वांगडा दुसरे कडेन वच्ची ना.  देखून, हांव जेन्ना उत्पादन आनी चांचणी स्वॅप करतां, तेन्ना तें ऍप्लिकेशन मांडावळी उत्पादन वॅब ऍप्लिकेशन कॉन्फिगरेशनांत आसतल्यो आनी चांचणेंत आसच्यो नात.  अशें पळोवया, जेन्ना सगळ्याची चांचणी जातली आनी चांचणी भोंवतणीचेर उत्पादना खातीर तयार आसतली, तेन्ना चित्र 4 त दाखयल्ल्या प्रमाणें, चांचणी वॅब ऍप्लिकेशनाचेर नॅविगेट करचें आनी स्वॅप लिंक क्लिक करचें.


 

 

 

चित्र 4, स्लॉट्स, स्टिकी स्लॉट्सां मदीं Azure ऍप्लिकेशन सेवा वॅब ऍप्लिकेशनां मदीं स्वॅप करप

“swap with preview” नांवाचें एक खाशेलपण आसा, जाचेर हांगा एक सुंदर लेख आसा.  मुळांत, ह्या खाशेलपणा वरवीं तुमच्या चांचणी भोंवतणीक उत्पादनाक निर्देशीत करूंक दिता, जाचे वरवीं वास्तवीक वाहतूक चलूंक सुरू जावचे आदीं, सगळें सारकें अपेक्षा प्रमाणें चलता हाची खात्री करची.  तुमी स्वॅप पुराय करतात वा तें फाटीं घेतात हाची खात्री करची, कारण तुमी चड काळा मेरेन तुमचो चांचणी निर्देशणी उत्पादनाक दवरूंक सोदिनात. हें घडये सगळ्या संबंदान काम करचें ना, जरी डेटाबेस बांदावळ बदल आसल्यार, जें घडये तैनात केल्यार उत्पादन भोंवतण खंडीत करतलें आनी अपग्रेडा विणें विद्यमान उत्पादन डेटाबेस, चांचणी खिणाचेर घडये सारकें काम करचें ना. तरीपूण, ताका s shot JIC दिवचें. पूण, स्वॅप करचें आनी मागीर ऍप्लिकेशन मांडावळींची आनी कनॅक्शन स्ट्रिंग अपेक्षीत निकाला प्रमाणें आसात हाची खात्री करूंक, उत्पादन वॅब ऍप्लिकेशन तपासचें. खरेंच, त्यो चित्र-5 त दाखयल्ले प्रमाणें आसात.


 

चित्र – 5, स्टिकी स्लॉट्स Azure ऍप्लिकेशन सेवा वॅब ऍप्लिकेशन, ऍप्लिकेशन मांडावळी आनी कनॅक्शनाच्यो मांडावळी

मान अपेक्षे प्रमाणें आसात आनी MoveWhenSwapped हें चांचणी ते उत्पादन वॅब ऍप्लिकेशन प्रक्रियेंत व्हेलां. MoveWhenSwapped दुसरे कडेन व्हेलां हाची नोंद घेवची, म्हणजे तें चांचणी वॅब ऍप्लिकेशनाचेर आतां मेरेन अस्तित्वांत ना. म्हणजे, तुमचें वॅब ऍप्लिकेशन तुमकां स्वॅप करपाचें आसा आनी कनॅक्शन स्ट्रिंग तशीच उरिल्ली जाय, जाल्यार स्लॉट मांडावळी तपास बॉक्स वेंचून, मांडावळी स्टिकी म्हूण खुणावचें आनी मागीर तुमचें सगळें जालें.

 
आमी मात्शे आनीक खोलायेन वतना

म्हाका आशिल्ले कांय प्रस्नः

  • म्हज्या कोडा वरवीं हांव कनॅक्शन स्ट्रिंग आनी ऍप्लिकेशन मांडावळींक कसो ऍक्सॅस करूंक शकतां
  • म्हजे web.config फायलींत म्हजे कडेन जरी कनॅक्शन स्ट्रिंग आसल्यार आनी म्हजे कडेन दोनूय आसल्यार, किदें जातलें

 

ह्या प्रस्नांच्यो जापो दिवया.

म्हज्या कोडा वरवीं हांव कनॅक्शन स्ट्रिंग आनी ऍप्लिकेशन मांडावळींक कसो ऍक्सॅस करूंक शकतां
पोर्टलांत मान कॉन्फिगरांतल्यान वा web.config तल्यान कनॅक्शन स्ट्रिंग ऍक्सॅस करूंक, सकयल दिल्लो कोड वापरचो.

 
ConfigurationManager.ConnectionStrings["StickySlotConnectionString"]?.ConnectionString;

 
कनॅक्शन स्ट्रिंगाचें नांव दिवचें आनी मान परतितले.
ऍप्लिकेशन मांडावळी मान ऍक्सॅस करूंक, सकयल दिल्लें वापरचें.

ConfigurationManager.AppSettings["STICKYSLOT"];

 

म्हजे web.config फायलींत म्हजे कडेन जरी कनॅक्शन स्ट्रिंग आसल्यार आनी म्हजे कडेन दोनूय आसल्यार, किदें जातलें
व्हडलेशें कांय ना, जो मेरेन नांव एकमेव अशें आसा, तेन्ना मान  web.config त आसा, तेन्ना तो मेळटलो आनी जरी मान पोर्टलांत आसल्यारूय, तो मेळटलो. तुमचे कडेन खंयचेच कनॅक्शन स्ट्रिंगीक वा ऍप्लिकेशन मांडावळी समान नांव ना हें पळोवन घेवचें. जरी हें घडल्यार, मागीर हांवें जेन्ना तें तपाशिल्लें तेन्ना पोर्टलांत कॉन्फिगर केल्ले मान हे कोडा वरवीं ऍक्सॅस केल्ले. देखून, तुमचे कडेन जरी StickySlotConnectionString नांवांची कनॅक्शन स्ट्रिंग आसा आनी पोर्टल तशेंच web.config ह्या दोनांनीय कॉन्फिगर केल्ली, जाल्यार मागीर तुमी web.config त मानाक केल्ले बद दुर्लक्ष करतले.​


 

​​​
 

​​​​
​​​​​​​​​

Read More on...

​ ​​​​​​
This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.