Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Windows मार्केटप्लेस


Windows मार्केटप्लेस ही ऑपरेटिंग यंत्रणा, उत्पादाचे संच, ऍप्स आनी अदीक ह्या सगळ्या Microsoft सॉफ्टवॅर उत्पादांचें एकूच ऑनलायन शॉप आसा. तें Windows Live ID वापरून ऍक्सॅस करूं येता.


Windows मार्केटप्लेस हें खुबशे वेपारी आनी उत्पादांचे कॅटलॉग दृश्य करूंक तुमकां एक डिजिटल लॉकर दिता. तुमी विक्री केल्लें सॉफ्टवॅर सुरक्षीत डिजिटल लॉकर पालवी कडल्यान सुरक्षीतपणान डावनलोड करूंक तुमकां मेकळीक दिता. ही सेवा फकत अमेरिकेंतल्या (US) गिरायकांक उपलब्ध आशिल्ली.


2008 वर्सा Microsoft न Windows मार्केटप्लेस आनीक फुडें चालू दवरचे नात अशें जाहीर केल्लें आनी ताचे बदलाक लोकांनी Microsoft च्या दुकानाचेर वचपाचें आशिल्लें. 2009 वर्साचे सुरवेक मोबायला खातीर Windows मार्केटप्लेस बाजारांत हाडिल्ली, उपरांत तिका Windows Phone 7 मार्केटप्लेस अशी दिशा दिल्ली.


Windows मार्केटप्लेस सध्याक Microsoft दुकानाचेर परत धाडला. Microsoft च्या दुकानाचेर Windows, Office उत्पादाचे संच, देझेन्याचीं साधनां, Developer Tools, पुस्तकां, नॅटबूक्स, लॅपटॉप्स, Widows फोन, गेमींग, यंत्रांचे भाग आनी अदीक अशी विविधताय दिवपाची तजवीज आसा.


शॉपिंग इंटरफेस वापरूंक सामकी सोंपी आसा आनी अदीक म्हत्वाचे उत्पाद मुखेल पानाचेर प्रदर्शीत करता. थोड्याच क्लिकांनी तुमी विक्री करतात त्या आयटमा विशीं अस्सलपणाची खात्री आशिल्लें तुमचे आवडीचें सॉफ्टवॅर/हार्डवॅर तुमी विक्री करूंक शकतात. खेरीत देशांनी बेगीन आनी सवाय भितर म्हाल पावोवपा खातीर शिपींग आनी येरादारी तयार केल्ली आसा.


अदीक तपशिलां खातीर www.windowsmarketplace.com चेर लॉग ऑन करचें.

This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.