Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Windows Live

Windows Live हें Microsoftचें सेवा आनी साफट्वेर प्राडक्टाचें एक सामुहिक नांव. हांतु चड आसची सेवा वेब उपेग. Windows live हांतु चोंबो केल्लें सेवा अशें आसात.

लेखक

Windows Live लेखक सांगाता ब्लागिंग सोंपे जाला. तुमी चड ब्लागिंग सेवाक फोटो आनी विडियो फार्माट फायली जोडयेत. लेखक तुमकां Windows Live, Wordpress, Blogger, Live Journal, Type Pad, SharePoint, कम्युनिटि सर्वर आनी खंचेयी ब्लाग सेवाक प्रकाशन करपाक अवकाश दिता. तुमी तुमचें ब्लागाक जोडचें अक्षर, स्पेसिंग, रंग आनी सित्र ब्लागाक प्रकाशन करचें पयलें पूर्वप्रदर्शनी पळोवपाक शकतात. MSN Video, वा YouTubeक Soapboxत लेखक विडियो प्रकाशन करपाक शकता अनी तुमचें ब्लागांत तुमी तें एंबेड करपाक शकतत. लेखकांत तुमी अधिक प्लग इन जोडचें आनी चड करचें उपेगाचें खाशोलपणां जोडलात.

IM (इन्स्टंट मेसेंजर)

Windows live मेसेंजर सांगाता संपर्क दवरून त्या वायल्यान तुमी चाट करपक, फोटो वंटपाक आनी खेळ खेळपाक अवकाश करून दिता. तुमचें मूड सांगाता बदलचें चित्र वा ल्हान विडियो जोडचें, तुमी कितें संगीत आयकतात म्हूण लोकांक कळोवचें आनी संभाश्ण विंडोंत दृश्य कस्टमायिझ करचें.संभाशण विंडोक तुमी सरळ चित्र ओडपाक शकतात आनी तुमी चाट करताना दाखोवपाक शकतात. तुमचें संपर्क तुमचें चित्र तांचें संगणकांत सांभाळपाक अवकाश दिवपाक शकतात. तुमी कोणाचेम सांगाता चाट करते आसात ताणि संगणक तावून पयस वयचें संदर्भ आयल्यार तुमी मेसेंजर सेवा वापरून SMS संदेश धादपाक शकतात.

इ-मेल

मेल तुमचें Hotmail, Gmail, आनी दुसरें खातें एकादिक केलेंडर सांगाता एकच चोंबोंत हाडता. मेल Windows Liveचें वेगान Outlook Express वापरपाक संयोजन करता. मेलांत तुमी आफलायन आसल्यार सुधा पोर्ने संदेश आनी केलेंडर प्रसंग तुमी एक्सेस करपाक शकतात. तुमी रीकनेक्ट जाल्ले तेन्ना जवाब कंपोस करून सिंक करून संदेश धाडपाक शकतात. Windows Live मेल एकादिक इ-मेल खातेंत इ-मेल सुरक्षता वाडयता. स्पाम फिल्टर जंक भायर दवरपाक आनी तुमचें केन्ना अनुमानांत दिस्ता तेन्ना भायर दवरपाक आदार दिता. तुमी एक क्लिकांत संदेश वगळांवंक आनी धाडपीक ब्लाक करपाक शकतात. तुमी शेड्यूल केल्लें पूरा म्हत्वाचें अपाइंटमेंट्स ट्राक करपाक Windows Live मेल अदार दिता. तुमी सेट केल्लें वेंचा प्रमाणे स्मरण पत्र इ-मेलांत वा मोबायलाक वा मेसेंजराक धाडता.

फोटो ग्यालरी

तुमचें केमेरा तावून संगणकाक तुमचें फोटो आनी विडियो काण घेवपाक हें एक स्नाप जावून आसप. तुमी तुमी आवडीचें फोटो सोधचें आनी तुमचें परिवार आनी मित्रां सांगाता वांटचें. तुमी तुमचें फोटो बरे दीसपा सारकें करपाक शकतात आनी प्रभावी पनोरामिक फोटो निर्माण करू शकतात. तुमी आनलायन आल्बमाक फोटो जोडपाक शकतात वा इ-मेलांत धाडपाक वा प्रिंट करपाक शकतात. तें कोण पळयता म्हूण तुमकां आनलायन कळता. फोटो ग्यालरी स्वयं तुमचें फोटोंत आसचें मनीसाक पत्तो करता आनी ताचें तोंडार नांव दिवपाक अवकाश दिता. उपरांत तुमी तें मनीशाचें फोटो पळोवपाक आशेतात जाल्यार ताचें नांव टायप करचें. Windows Liveत ताणी वांटलेले नवें शाट्स फोटो ग्यालरी दाखोयता. फोटोग्यालरी वापरून तुमी तुमचें फोटो बरें दिसचें सारकें करपाक ताचें एक्सपोशर्म रंग, विवरण आनी आटो एड्जस्ट वापरपाक शकतात. तुमी प्रभावी पनोरमा पूण निर्माण करू शकतात. फोटो ग्यालरी एक ल्किकांत एकादिक फोटो सांगाता जोडता.

मूवी मेकर

मूवी मेकर सांगाता तुमचें फोटो आनी विडियो तावून मूवीस आनी स्लायड शो निर्माण करपाक शकतात. स्वयं तुमचें विडियो, फोटो आनी संगीताक एक प्रभावी मूविंत बदलता. AutoMovie शीर्षक, क्रेडिट, ट्रान्सिशन आनी इफेक्ट्स जोडता आनी विडियो जावपाक फिट करता. सोंपे संपादन टूल्स वापरून तुमी सरळ रीतींत तुमचॆं मोव्वी कस्टमायिझ करपाक शकतात. तुमकां जाय आशिल्लें भागांत मात्र विड्यो ट्रिम करचें. विडियोचें प्लानिंग आनी झूमिंग तसलें संगीत आनी इफेक्ट जोदपाक शकतात. तुमचें फोटो आनी संगीत आनी मूवी मेकर संपादन टूल्स वापरून बरें दिसचें स्लायड शो तयार करचें. संगीत प्ले जातना, तुमचें मूवींतलें स्टार कोण म्हूण दाखोवपाक फोटो ग्लाय पळोवचें आनी झूम करचें. तुमी मूवी मेकर वापरून सरळ तुमचें विडियो YouTubeत प्रकाशन करपाक वा DVD फार्माटांत सांभाळपाक शकतात.

साधनपट्टी

Windows Live साधनपट्टी सांगाता, तुमकां Windows Live आनी Bingक तुमी खंय वेबांत आसल्यारयी बेगीन एक्से दिता. तुमी तुमचें Windows Liveत आशिल्लो लोक कितें सांगतात, खंचो फोटो प्रकाशन करतात म्हूण तुमचें साधनपट्टींत सरळ पळोवयेत. तुमी साधनपट्टींत तुमचें सोध बेगीन रिफैन करपाक शकतात आनी संबांधित आय़टम Bing तावून एक्स्प्लोर करपाक शकतात. पयलें प्रासेस केल्लें सोध परत करपाक आनी लोकप्रिय सोध पळोवपाक शकतात. एक क्लिकांत, Windows Liveत आशिल्लें तुमचें लोकांचे नेटवर्क सांगाता तुअम्चें आवडीचें वेबसायट वांटणी करयेत. तुमी एकादिक संगनकांत तुमचें Internet Explorer आवडीचें सिंक्रोनाइझ करपाक, तुमी Windows Live साधनपट्टी स्थापन केल्लें जाग्यार संगणक तावून साइन इन आनी एक्सेस करपाक शकतात. तुमी तुमचें Windows Live Hotmail इनबाक्स साधानपट्टींट तुमी अशिल्लें वेब पान सोडनास्ताना पूर्वप्रदर्शने पाळोवपाक शकतात. वेब पान भाशांतर करपाक, मूविइए माहिती सोधपाक, Wikipedia सोधपाक, eBay वयर नदर दवरपाक आनी चड करपाक पर्यायी साधनपट्टी बटन वेंचचें.

सुरक्षता

कुट्माची सुरक्षता उपेग सांगाता तुमचें बुर्गीं इंटर्नेट कशें वापरपाक जाय म्हूण तुमी नियंत्रण करचें. तुमी सोधाक सीमा लागू करयेत, वेबसायट मोनिटर वा ब्लाक करचें वा Windows Live सुवात, मेसेंजर, वा Hotmailत तुमचें बुर्गीं कशें कम्युनिकेट करपाक जाय म्हुणचें तुमी नियंत्रण आनी निर्धार करचें. तांचे स्वताचें Windows खातेंत बुर्गीं लागिन केल्यार तांका हर एकल्यांक स्वताचें मांडावळ मेळटा आनी हर एक बुर्ग्याक प्रत्येक रिपोर्ट मेळटा. वेब फिल्टरिंग तुमकाम तुमचें बुर्गीं कितें वेब सायट पळोवपाक जाय म्हूण प्रत्येक मांडावळ वेंचून नियंत्रण करपाक शकतात. व्याख्यानित वावर रिपोर्ट तुमचें बुर्गी भेट दिल्लें हर एक वेबसायट, ताणी वापरलेलें हर एक प्रोग्राम आनी ताणि कितलें संगनक वापरला म्हूण माहिति तुमकआं दिता. बिल्ट इन संपर्क प्रशासन Windows Live Spaces, Messenger, आनी Hotmailत तुमचें बुर्गी कोना साअम्गाता उलोवचें म्हूण तुमी निर्धार करपाक शकतात. हर एक बुर्ग्याचें सुरक्षता मांडावळ कस्टमाइझ करपाक् कुटमाची सुरक्षता वेबसायटाक वचचें आनी अशें तुमी घारा ना जाल्याराई करयेत.

This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.