Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ऑफिसाखातीर विजुअल स्टुडिओ


     मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस हें तोडग्याखातीर आघाडेची बाब म्हणून वापरून वर्डांतलीं वर्ड प्रॉसेसिंग वैशिश्ट्यां, एक्सेलातलीं डेटा एनालिसीस वैशिश्ट्यां, आनी आवटलुकातलीं ईमेल वेवस्थापन वैशिश्ट्यां हांच्यासारक्या वळखीच्या मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस वापरपी उपकरणांचो फायदो तुमी घेवंक शकतात. ऑफिस उपकरणां कस्टमायज करपाक तुमी विजुअल स्टुडिओत तोडगो विकसीत करूंक शकतात आनी तुमच्या धंद्याच्या प्रक्रीयेखातीर गरजेचीं आशिल्ली ठराविक वैशिश्ट्यां जोडूंक शकतात. देखीक, तुमी वर्डाचो बदल संपादीत करपाक मेळपी वा ना मेळपी अश्या पयलींच अस्तित्वांत आशिल्ल्या भागांतल्यान कबलात एकठांय करपी  कबलात निर्मुप्यांत करपाक शकतात. एक्सेलांत तुमी वेगवेगळ्या प्रकल्पांखातीर कस्टमायज केल्ली ऑटोमेटेड बजट वर्कशीट तयार करुंक शकतात. तुमचे वापरपीय ऑफिस तोडगे ऑफलायन वापरुंक शकतात जें घुस्पागोंदळाच्या तोडग्यांक तुमी संकेत थळाचेर आदारिल्ली रचना वापरून जावचेपरसूय चड वेव्हारीक करतात.

 

दस्तावेज-स्तरावयल्या कस्टमायजेशनात मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्डांतल्या वा मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेलातल्या एकॉडो दस्तावेज, वर्कबुक, वा टेंपलेट हांचेकडेन संबंद आशिल्ल्या असेंब्लीचो आसपाव आसा.  संबंदीत दस्तावेज उक्तो जातकीच असेंब्ली लोड जाता. तुमी तयार केल्ली कस्टमायजेशनातलीं वैशिश्ट्यां  संबंदीत दस्तावेज उक्तो जातकीरूच उपलब्ध जातात. खंयचोय दस्तावेज उक्तो आसतना नवो मेनू आयटम वा रिबन टॅब दाखोवप हाचेसारको उपकरणांबराबर बदल कस्टमायजेशनां करपाक शकनांत.

 

विजुअल स्टुडिओत तुमकां दस्तावेज-स्तरावयलें कस्टमायजेशन करपाक मजत करपी उपकरणांचो आसपाव आसा. तुमी कस्टमायज करतलो दस्तावेज विजुअल स्टुडिओत डिजायन सर्फेस म्हणून होस्ट करतात जाकालागून त्या  दस्तावेजाचेर ड्रॅगींग आनी ड्रॉपींग नियंत्रण करून तो दस्तावेज तयार करपाक जाता. विंडोस फॉर्म्स नियंत्रण, ड्रॅग आनी ड्रॉप डेटा बांदावळ, आनी एकात्म डिबगर हांचेसारकीं खूबशीं हेर विजुअल स्टुडिओ वैशिश्ट्यां दस्तावेज-स्तरावयल्या प्रकल्पांनी उपलब्ध आसात.

 

उपकरण-स्तरावयल्या ऍड-इनात मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस उपकरणांकडेन संबंदीत असेंब्लीचो आसपाव आसा. संबंदीत उपकरण सुरू केल्या उपरांत ऍड-इन चलता, पूण उपकरण पयलीच चलता आसतनाय वापरूपी मागीर ऍड-इन लोड करपाक शकतात. खंयचेय दस्तावेज उक्ते आसले जाल्यारूय ऍड-इनात तुमी तयार केल्ली वैशिश्ट्यां उपकरणाक उपलब्ध आसतात.

 

विजुअल स्टुडिओत तुमकां ऍड-इन तयार करपाक मजत करपी उपकरणांचो आसपाव जाता. ऍड-इन प्रकल्पांत ऍड-इनाचें प्रतिनिधीत्व करपी आपसूक निर्माण जावपी वर्गाचो आसपाव आसा. हो वर्ग यजमान उपकरणाचो ऑब्जेक्ट नमुनो वापरपाक मजत करपी गुणधर्म आनी घडणूको पूरयता आनी ऍड-इन लोड आनी बंद केल्या उपरांत कोड चलता.

 

उपकरणांचो ऑब्जेक्ट नमुनो वापरपी कोड बरोवन तुमी तुमच्या तोडग्यांमदी ऑफिस उपकरणाची वैशिश्ट्यां अंतर्भूत करपाक शकतात. ऑब्जेक्ट नमुने म्हणल्यार वेगवेगळे गुणधर्म आनी पद्धतींनी कार्यभाव उक्ताडार हाडपी वर्गांची वेवस्था जावन आसा. दरेक ऑफिस उपकरणाखातीर वेगळो ऑब्जेक्ट नमुनो आसा.

 

विजुअल स्टुडिओत ऑफिस विकास उपकरणां वापरून तयार केल्ल्या तोडग्यातल्यान ऑफिस उपकरणाचो ऑब्जेक्ट नमुनो वापरपाखातीर तुमी उपकरणाखातीर प्रायमरी इंटरोप असेंब्ली (पीआयए) वापरपाक जाय. पीआयए तुमच्या तोडग्यामदल्या मॅनेज्ड कोडाक ऑफिस उपकरणातल्या सीओयम आदारीत ऑब्जेक्ट नमुन्याकडेन संवाद सादपाक मजत करता.

 

एक ऑफिस तोडगो विकसीत आनी उभो करपाक तुमच्या विकास संगणकाचेर ऑफिस पीआयए स्थापीत केल्लो आसपाक जाय. एंड युजर संगणकांचेरूय .नेट फ्रेमवर्क 3.5  हाका लक्ष्य करपी ऑफिस तोडगे चलोवपाक पीआयए स्थापीत केल्लो आसपाक जाय. पूण, .ऩेट फ्रेमवर्क 4 हाका लक्ष्य करपी ऑफिस तोडगे चलोवपाक एंड युजर संगणकांचेर पीआयए स्थापीत केल्ली आसपाची गरज ना.

 

This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.