Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

Unicode.org


फाँट ऍप्लिकेशन हें विकसित केलां आनी खुबश्या देशांनी आनी भासांनी वापरतात. ह्या असल्या वैश्वीक चित्रांत, वेगळ्या भाशांच्यो कुरवो प्रतिनिधीत्व करपाची मागणी दोट्टी जाल्या. गोंदळ टाळपा खातीर आनी ऍप्लिकेशनां विकसित करूंक एक प्रमाणीत ऍन्कोडींग आकृतीची आवश्यकता आसा.


दरेकी कुरवेक एकमेव आंकडो पुरवण करपाची मोख युनिकोड ऍन्कोडींगान केल्या- हातूंत फ्लॅटफॉर्म, प्रोग्राम आनी भाशेची मर्यादा आसची ना. सॉफ्टवॅर आनी हार्डवॅरांतल्यो Microsoft, Apple, Hewlett-Packard (HP), Oracle आनी हेर सारक्यो मुखेल कंपन्यांनी युनिकोडाचे स्टँडर्ड आपणायल्यात. Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, आनी हेर सारके आधुनीक ब्रावजर आनी तशेंच Windows, Mac OS and Linux – युनिकोड ऍन्कोडींगाक तेंको दिता.


युनिकोड शिकूंक आनी वेगळ्या भासां खातीर वापरूंक आनी तुमची कुरू दाखल करूंक Unicode.org खुबश्या संसाधनांची पुरवण करता. भारतीय रुपयाक (INR) दिल्लें चिन्न हें युनिकोडाक दिल्ली एक हालींची जोडणी आसा, जें मुळावी सामुग्री निर्मातो (OEM) हार्डवॅर वरवीं बाजारांत येवपाचें आसा. पूण, कुरवो बेगीनूच वापरांत हाडचे खातीर प्रतिमा आनी युनिकोड सध्याक बाजारांत हाडल्यात.


युनिकोड कॉन्सोर्टियम Unicode.org चलयता आनी ती फायदो करपाची संघटणा न्हय. युनिकोडाचो वापर प्रमाणीत अशे रितीन करूंक युनिकोड विकसित करूंक, विस्तारूंक आनी वापराक वाड दिवंक ह्या कॉन्सोर्टियमाचें मुखेल उद्दिश्ट आसा. संगणकांत कुरू कशे तरेन मॅप केल्ली आसा हाचे विशीं थोडे ओडलायणे पुरावे सोदून काडूंक तुमी “म्हज्यो कुरवो खंय आसा?” ह्या भागांत भेट दिवं येता.

This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.