Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​​

​​

पूर्वदेखाव्यांतल्यान प्रस्थान करूंक Windows 10 खातीर रिमोट डॅस्कटॉप


Windows 10 खातीर आमचो Microsoft रिमोट डॅस्कटॉप पूर्वदेखाव क्लायंट स्थापीत करून वापरिल्ले खातीर तशेंच आतां मेरेन बरो प्रतिसाद दिल्ले खातीर तुमकां सगळ्यांक दिनवास दितां.

मुख्य खाशेलपणाच्या संचाचेर कितलेशेच म्हयने काम केल्या उपरांत, आमकां पूर्वदेखाव्यांतल्यान ऍप्लिकेशन भायर हाडूंक खोशी भोगता, जाचे वरवीं Windows 10 डिव्हायसाचेर आशिल्ल्या सगळ्यांक, जे डॅस्कटॉप, टॅब्लेट, फोन वा Continuum for phone मार्फत आशिल्ल्यांक एक समान अणभवाचो फायदो मेळचो.

Windows 10 धाडिल्ल्यान, आमच्या Windows [Phone] 8.1 ऍप्लिकेशन वापरिल्ल्या स्टोरांतल्यान तुमी रिमोट डॅस्कटॉप ऍप्लिकेशन स्थापीत करूं येता. तुमी जरी Microsoft रिमोट डॅस्कटॉप पूर्वदेखाव ऍप्लिकेशन स्थापीत केल्लें आसल्यारूच आमचें नवें Windows 10 युनिवर्सल ऍप्लिकेशन उपलब्ध आसतलें. आमी सुरवातेच्या पूर्वदेखाव टप्प्यांतल्यान प्रस्थान करतना, Windows 10 आनी Windows 10 मोबायल हे दोनूय डिव्हायसांक रिमोट डॅस्कटॉप नांवां खाला 8.1 वर्जनाची बदली करूंक युनिवर्सल ऍप्लिकेशन हाडटात.

तुमी जरी हो ब्लॉग वापरतात जाल्यार लेगीत तुमकां अद्यावत केल्लें ऍप्लिकेशन पळोवंक मेळचें ना कारण फुडल्या कांय सप्तकांनी Windows 10 वर्जनांच्या वापरप्यांचो आंकडो वाडत आसतलो. तुमचे कडेन जरी तो आदींच स्थापीत केल्लो नासल्यार, तें ऍप्लिकेशन रिमोट डॅस्कटॉपाक स्टोरांत सोद केल्यार उपलब्ध आसतलें.

अपग्रेडा वेळार, तुमी सकयल दिल्ल्यांची अपेक्षा धरूंक जायः

-    डॅस्कटॉप कनॅक्शनां राखिल्लीं

-    वापरप्याचीं नांवां राखिल्लीं

-    पासवर्ड परत समावेश केल्ले

-    गेटवेस राखिल्ले

-    Windows Phone 8.1 तल्यान रिमोट संसाधन URLs राखल्यात पूण तांचे खातीर नवें सायन इन आवश्यक आसा

-    Windows Phone 8.1 तल्यान रिमोट संसाधन URLs राखूंक नात आनी देखून परत-जोडूंक जाय

-    थोड्यो सामान्य मांडावळी राखल्यात

ऍप्लिकेशनाच्या Windows 8.1 वर्जनांत आशिल्लीं थोडीं खाशेलपणां आजून मेरेन Windows 10 त येवंक नात. आमच्या फुडल्या अद्यावतांची आमी आंखणी करतात देखून तुमचे खातीर खंयचें खाशेलपण चड म्हत्वाचें आसा हाचेर तुमची प्रतिक्रिया मेळ्ळ्यार आमकां बरें दिसतलें.

ही उपलब्ध नाशिल्ल्या खाशेलपणांची सुचीः

-    विविध एकसमान कनॅकशनां

-    डायनॅमिक रिसोल्यूशन आनी रोटेशन

-    प्रिंटर रिडायरेक्शन

-    मायक्रोफोन तेंको

-    थळावीकरण ऍप्लिकेशन (सध्याक फकत इंग्लिशींत आसा)

तुमचे खातीर हीं खाशेलपणां सामकीं गंभीर आसल्यार, तुमी Windows त आशिल्लीं रिमोट डॅस्कटॉप कनॅक्शन्स ऍप्लिकेशन (MSTSC) वापरचें अशें आमी सुचयतात.

अस्तित्वांत आशिल्ले पूर्वदेखाव म्हणल्यार आमी केलां अशें जायना पूण ताचें एकदम उरफाटें आसा. आमचे कडेन सध्याक खाशेलपणांचो संच आसा आनी आमी निरंतरी स्टोर टिप्पणी आनी आमच्या खाशेलपणांच्यो मागण्यो निरिक्षण करीत रावतले जाचे वरवीं आमच्या फुडल्या खाशेलपणांच्या संटाचेर मन केंद्रीत करूंक मेळटलें आनी ऍप्लिकेशनाचेर तुमी नियमीत अद्यावतां अपेक्षीत करूंक शकतले.

हांव ऍप्लिकेशनाच्या मुखेल वर्जनाक कसो ऍक्सॅस करूंक शकतां?

ऍप्लिकेशनाचें पूर्वदेखाव नाशिल्लें वर्जन स्टोरांत रिमोट डॅस्कटॉप ह्या नांवां खाला मेळूंक शकता. तुमी जरी Windows 10 चेर आमच्या Windows 8.1 वा Windows Phone 8.1 वर्जन वापरतात जाल्यार, फुडले फावटी तुमचो डिव्हायस रोलआवट प्रक्रियेंत अपग्रेड जावंक वेंचतले आनी तुमचो स्टोर अद्यावतां स्थापीत आशिल्ल्या ऍप्लिकेशनांची सुची दितलो तेन्ना तुमकां ऍप्लिकेशनाच्या Windows 10 वर्जनाचेर स्वचालीत अपग्रेड करतले.

तुमी फकत Microsoft रिमोट डॅस्कटॉप पूर्वदेखाव वापरतात वा तुमी रिमोट डॅस्कटॉपाक नवे आसल्यार, स्टोर वयर आशिल्लें ऍप्लिकेशन आयजूच डावनलोड करचें आनी तुमकां किदें दिसता तें आमकां कळोवचें.

म्हाका स्टोरांत आजून मेरेन पूर्वदेखाव ऍप्लिकेशन किद्याक लागून दिसता?

ऍप्लिकेशनाच्या Windows 10 वर्जनाचो सुरवातेचो पूर्वदेखाव काळ सोंपिल्ल्यान, तुमकां स्टोरांत दोन ऍप्लिकेशनां दिसत आसतलीं: रिमोट डॅस्कटॉप आनी Microsoft रिमोट डॅस्कटॉप पूर्वदेखाव.

तुमकां जरी ऍप्लिकेशन दिसान-दिसाचे रिमोटींग गरजां खातीर वापरूंक सोदतात जाल्यार तुमी रिमोट डॅस्कटॉप वर्जन स्थापीत करचें अशें सुचयतात. ह्या ऍप्लिकेशनाक निम्न अद्यावताची गती आनी उणे धोके आसात.

तरीपूण, तुमी जरी पूर्व-लोकार्पण सॉफ्टवॅर वापरतात जातूंत चड बग्स आनी क्रॅशीस आसतले, हेरां परस पयले तुमकां नव्या खाशेलपणांक ऍक्सॅस मेळोवंक आनी सगळ्यां खातीर बरो उत्पाद दिवंक, प्रतिसाद पुरवण दिवप गरजेचें जाल्यार Microsoft रिमोट डॅस्कटॉप पूर्वदेखाव तुमचे खातीर बरो आसा.

दोनूय ऍप्लिकेशनां एकाच वेळार स्थापीत करूं येतात.

Windows Phone 8.1, Windows 8.1, iOS, Mac OS X, आनी Android चलोवपी हेर डिव्हायसांचेर रिमोट डॅस्कटॉप क्लायंट उपलब्ध आसता.

 ​​​​​​​​​

Read More on...

​ ​​
This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.