Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​​

जलदसुरवातः हवामानाची टायल आनी टोस्ट अधिसुचोवणी धाडटा


Windows 10 च्या वर्सुकी अद्यावतांत, आमी टोस्ट अधिसुचोवण्यांक स्पश्टताय तांकीन लायव्ह टायल्स केल्यात. हे जलदसुरवातेंत (QuickStart), पूर्वानुमान प्रदर्शीत करूंक कशे तरेन टोस्ट अधिसुचोवणी धाडूंक जाता हें तुमचे टायल अधिसुचोवणीच्या 5 दिसांचें हवामानाचें पूर्वानुमान कशें करूं येता तें आमी दाखयतले.

व्हड लायव्ह टायल

 


टोस्ट अधिसुचोवणी​​ 
  1. NotificationsExtensionsNuGet पॅकेज स्थापीत करची

कोडा वरवीं अधिसुचोवणी निर्माण करूंक, आमी NotificationsExtensions वापरूंक सुचयतात जें अधिसुचोवणी XML सामुग्रीक ऑब्जॅक्ट मोदेल म्हूण पुरवण करता. तुमी स्वता अधिसुचोवणी XML निर्माण करूंक शकतात पूण तातूंत चूक घडूंक शकता आनी सगळोच घुस्पागोंदळ जावं येता. Microsoft चो अधिसुचोवणी पंगडूच NotificationsExtensions निर्माण करता आनी ताची देखरेख करता.

NuGet सावन NotificationsExtensions.Win10 स्थापीत करचें (तुमी वर्जन 14332.0.0 वा चड निवडलां हाची खात्री करची)

  1. नेमस्पेस घोशणां जोडचीं

Windows.UI.Notifications त टायल आनी टोस्ट API's आसपावतात.

C# with NotificationsExtensions

 

usingNotificationsExtensions;

usingNotificationsExtensions.Tiles;

usingNotificationsExtensions.Toasts;

  1. लायव्ह टायल कशे तरेन निर्माण करप

लायव्ह टायल कशे तरेन निर्माण करतात हाचें आमी पयलें वर्णन दितले, कारण तसल्याच प्रकाराचें अनुकूलक सामुग्री टोस्ट अधिसुचोवणीचेर वापरतात. तुमी जरी अनुकूलक अधिसुचोवण्यांक नवे आसल्यार, स्टोरांतल्यान अधिसुचोवणी व्हिज्युअलायझर स्थापीत करचो, जो तुमकां अनुकूलक सामुग्री संपादन करूंक आनी जलद व्हिज्युअल पूर्वदेखाव पळोवंक मेकळीक दिता.

टायल अधिसुचोवणीक उपचोंब्यांनी विभाजीत करचे

आमी निर्माण करूंक सोदतात ती टायल अधिसुचोवणी ही खरेपणीं 5 उपचोंब्यांनी आसा... दरेकी दिसाच्या पूर्वानुमाना खातीर एक. सकयल दिल्ल्या चित्रांत, दुसरो उपचोंबो तांबड्या रंगान अधोरेखांकीत (हायलायट) केला. हे उपचोंबे निर्माण करूंक आमी एक पद्धत निर्माण करूंक शकतात, जाका लागून आमी उपचोंब्यांचो कोड एकदांच बरोवंक पडटलो.


C# with NotificationsExtensions

 

privateAdaptiveSubgroupGenerateSubgroup(stringday, stringimg, inttempHi, inttempLo)

{

    returnnewAdaptiveSubgroup()

    {

        HintWeight = 1,

 

        Children =

        {

            // Day

            newAdaptiveText()

            {

                Text = day,

                HintAlign = AdaptiveTextAlign.Center

            },

 

            // Image

            newAdaptiveImage()

            {

                Source = img,

                HintRemoveMargin = true

            },

 

            // High temp

            newAdaptiveText()

            {

                Text = tempHi + "°",

                HintAlign = AdaptiveTextAlign.Center

            },

 

            // Low temp

            newAdaptiveText()

            {

                Text = tempLo + "°",

                HintAlign = AdaptiveTextAlign.Center,

                HintStyle = AdaptiveTextStyle.CaptionSubtle

            }

        }

    };

}

व्हड टायला खातीर सामुग्री निर्माण करप

फुडें, आमकां वयर दिल्ले आमचे उपचोंबे वापरून व्हड टायला खातीर खरी सामुग्री निर्माण करपाची गरज आसा. आमी हें वेगळे पद्धतींत करतात, कारण आमकां ल्हान टायल सामुग्री आनी व्हड आनी व्हडलें (ह्यो पद्धती जलदसुरवातेंतल्यान काडल्यात पूण तळा कडेन आशिल्ल्या संसाधनांत ह्यो पुराय कोड नमुन्यांत उपलब्ध आसात) निर्माण करूंक पद्धतींची गरज आसतली.


 

C# with NotificationsExtensions

 

privateTileBindingGenerateTileBindingWide()

{

    returnnewTileBinding()

    {

        Content = newTileBindingContentAdaptive()

        {

            Children =

            {

                newAdaptiveGroup()

                {

                    Children =

                    {

                        GenerateSubgroup("Mon", "Mostly Cloudy.png", 63, 42),

                        GenerateSubgroup("Tue", "Cloudy.png", 57, 38),

                        GenerateSubgroup("Wed", "Sunny.png", 59, 43),

                        GenerateSubgroup("Thu", "Sunny.png", 62, 42),

                        GenerateSubgroup("Fri", "Sunny.png", 71, 66)

                    }

                }

            }

        }

    };

}

टायल अधिसुचोवणी सामुग्री निर्माण करची

निमाणे कडेन, आमी पुराय टायल अधिसुचोवणेची सामुग्री निर्माण केल्या, जातूंत टायल्सांच्या वेगवेगळ्या आकारां खातीर सामुग्री आसपावतली. आमी आदीं उल्लेख केल्ल्या प्रमाणें, ल्हान, मध्य आनी व्हडल्या खातीर पद्धती जलदसुरवातेंतल्यान काडिल्ल्यो आसात, पूण संसाधन विभागांत ह्यो पुराय कोड नमुन्यांत उपलब्ध आशिल्ल्यो दिसतल्यो.

C# with NotificationsExtensions

 

publicTileContentGenerateTileContent()

{

    returnnewTileContent()

    {

        Visual = newTileVisual()

        {

            TileSmall = GenerateTileBindingSmall(),

            TileMedium = GenerateTileBindingMedium(),

            TileWide = GenerateTileBindingWide(),

            TileLarge = GenerateTileBindingLarge(),

 

            // Set the base URI for the images, so we don't redundantly specify the entire path

            BaseUri = newUri("Assets/NotificationAssets/", UriKind.Relative)

        }

    };

}

टायल अधिसुचोवणी धाडटा

टायल अधिसुचोवणी कशी धाडटात हाचे विशीं चड जाणून घेवंक, उपकार करून Quickstart: Sending a local tile notification पळोवचें.

  1. टोस्ट अधिसुचोवणी कशी निर्माण करप

आतां आमचे कडेन लायव्ह टायल अधिसुचोवणी आशिल्ल्यान, टोस्ट अधिसुचोवणी निर्माण करूंक तातूंतले थोडे कोड वापरुया!


टोस्ट अधिसुचोवणी सामुग्री रचची

टोस्टाची सुरवात सदांच मजकुराच्या घटान जावंक जाय, देखून आयच्या हवामानाचें वर्णन करपी मजकुराची एक स्ट्रिंग जोडूंक जाय. अनुकूलक टोस्टांक जरी तेंको दिल्लो आसल्यार (कोडा खातीर आनीक सकयल पळोवचें), आमच्या लायव्ह टायला खातीर वापरिल्लो पांच उपचोंब्यांचो एक चोंबो जोडचो. ना जाल्यार अनुकूलक टोस्टाक (हे यंत्रणेचेर, तुमचे कडेन चडावंत तीन मजकुराचे घटक आसूंक शकतात आनी देखून आमी फकत मजकुराचे दोन अतिरिक्त घटक जोडल्यात हाची नोंद घेवची) तेंको दिना तसले आनीक दोन मजकुराचे घटक यंत्रणेक जोडटात.

C# with NotificationsExtensions

publicstaticToastContentGenerateToastContent()

{

    // Start by constructing the visual portion of the toast

    ToastBindingGeneric binding = newToastBindingGeneric();

 

    // We'll always have this summary text on our toast notification

    // (it is required that your toast starts with a text element)

    binding.Children.Add(newAdaptiveText()

    {

        Text = "Today will be mostly sunny with a high of 63 and a low of 42."

    });

 

    // If Adaptive Toast Notifications are supported

    if(IsAdaptiveToastSupported())

    {

        // Use the rich Tile-like visual layout

        binding.Children.Add(newAdaptiveGroup()

        {

            Children =

            {

                GenerateSubgroup("Mon", "Mostly Cloudy.png", 63, 42),

                GenerateSubgroup("Tue", "Cloudy.png", 57, 38),

                GenerateSubgroup("Wed", "Sunny.png", 59, 43),

                GenerateSubgroup("Thu", "Sunny.png", 62, 42),

                GenerateSubgroup("Fri", "Sunny.png", 71, 66)

            }

        });

    }

 

    // Otherwise...

    else

    {

        // We'll just add two simple lines of text

        binding.Children.Add(newAdaptiveText()

        {

            Text = "Monday <imgsrc="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/26c5.png" alt="⛅" draggable="false" class="emoji"> 63° / 42°"

        });

 

        binding.Children.Add(newAdaptiveText()

        {

            Text = "Tuesday <imgsrc="https://s.w.org/images/core/emoji/72x72/2601.png" alt="☁" draggable="false" class="emoji"> 57° / 38°"

        });

    }

 

    // Construct the entire notification

    returnnewToastContent()

    {

        Visual = newToastVisual()

        {

            // Use our binding from above

            BindingGeneric = binding,

 

            // Set the base URI for the images, so we don't redundantly specify the entire path

            BaseUri = newUri("Assets/NotificationAssets/", UriKind.Relative)

        },

 

        // Include launch string so we know what to open when user clicks toast

        Launch = "action=viewForecast&zip=98008"

    };

}​

 

टोस्ट अधिसुचोवणी (आनी अधिसुचोवणी क्लिक करपी वापरप्याक कशे तरेन हाताळप) कश्यो धाडप हाचे विशीं चड जाणून घेवंक, उपकार करून Quickstart: Sending a local toast notification and handling activations पळोवचें.

अनुकूलक टोस्टाक तेंको दिता जाल्यार तपासता

अनुकूलक टोस्ट हे Windows 10 डॅस्कटॉप आनी मोबायलाच्या (Windows 10 च्या वर्धापन अद्यावतांत) 14332 बिल्डांत जोडिल्ले. हेर डिव्हायसांच्यो फामिली अनुकूलक टोस्टांक तेंको दिना आनी तातूंत फकत मजकूर घटक आनी प्रतिमांचो आसपाव आसूं येता. तुमी जरी पोरण्या यंत्रणांक तेंको दितात जाल्यार तुमचे कडेन दोन पर्याय आसातः समान पेलोड (चोंबे पोरण्यां यंत्रणेचेर दवरतले) धाडचो, वा तुमचो कोड विभाजीत करचो आनी अनुकूलक टोस्टाक तेंको दितात ताचेर आदारीत विशिश्ट अधिसुचोवण्यो धाडच्यो. आमी व्हिज्युअली बऱ्यो अधिसुचोवण्यो धाडूंक शकतात कांय ना तें कळोवपी पद्धत आसा...

C#

 

usingWindows.System.Profile;

 

privatestaticboolIsAdaptiveToastSupported()

{

    switch(AnalyticsInfo.VersionInfo.DeviceFamily)

    {

        // Desktop and Mobile started supporting adaptive toasts in build 14332

        case"Windows.Mobile":

        case"Windows.Desktop":

            returnGetOSVersion() > newVersion(10, 0, 14332, 0);

 

        // Other device families do not support adaptive toasts

        default:

            returnfalse;

    }

}

 

privatestaticVersion GetOSVersion()

{

    // The DeviceFamilyVersion is a string, which is actually a ulong number representing the version

    // https://www.suchan.cz/2015/08/uwp-quick-tip-getting-device-os-and-app-info/

 

    ulongversionAsLong = ulong.Parse(AnalyticsInfo.VersionInfo.DeviceFamilyVersion);

 

    ulongv1 = (versionAsLong& 0xFFFF000000000000L) >> 48;

    ulongv2 = (versionAsLong& 0x0000FFFF00000000L) >> 32;

    ulongv3 = (versionAsLong& 0x00000000FFFF0000L) >> 16;

    ulongv4 = (versionAsLong& 0x000000000000FFFFL);

 

    returnnewVersion((int)v1, (int)v2, (int)v3, (int)v4);

}

निमाणी टोस्ट अधिसुचोवणी!

अनुकूलक टोस्टाक तेंको दिवपी यंत्रणेक, आमचो कोड व्हिज्युअली बरी अधिसुचोवणी निर्माण करता. आनी पोरण्यां यंत्रणांक, आमचो कोड क्लासिक मजकूर-आशिल्ली अधिसुचोवणी निर्माण करता.

अनुकूलक टोस्ट​​

क्लासिक टोस्ट​

​​​​​​​​

Read More on...

​ ​​
This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.