Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​

प्रावधान पॅकेजीस – किदें करचें आनी किदें करचें न्हय


हाय, Windows 10 लोक! 

आयज म्हाका आवडटा त्या विशयाचेर म्हाका उलोवचें आसाः Windows 10 प्रावधान. 

नवो Windows 10 फैलाव पद्धत (अका प्रावधान) संभाव्य परिदृश्य आशिल्लो जाल्यार अशें माजाळ्याचेर खूब वेळार संभाशण चलता. आनी म्हज्या अणभवांतल्यान खरेंच सांगचें जाल्यार, चडशे गिरायक ती पद्धत आपणायतले वा वापरतले अशें म्हाका दिसना. हाचें सत्यापन करूंक, हांवें Microsoft जपानांत वास्तवीक वा घरगुती सर्वेक्षण केलां आनी 200 कंपनी मदीं, फकत 60 जाणांनी Windows 10 फैलाव पद्धत निवडल्या हें एकठांयलां: जाल्यार तातूंतल्या 90% जाणांनी पारंपारीक पद्धत निवडल्या "पुसप आनी लोड करप"

 

किद्याक? बरें आसा, ताच्या खातीर खुबशीं कारणां आसात. सगळ्यांत पयलें म्हणल्यार, गिरायकाक पारंपारीक फैलाव पद्धत वापरपाची संवकळ जाल्ली आसा, जी Windows 10 चेरूय बरे तरेन काम करता. तांणी घडये पुराय फैलाव पद्धतीचें प्रलेखन केलां आनी नव्या फैलाव देझेन्य आनी प्रलेखनाचो पुराय खर्च घडये मर्यादीत करूंक सोदतात आसतले. जपानांत, देखीक, आमचे चडशे गिरायक एका विशिश्ट वेळार, खुबश्या डिव्हायसांची बदली येवजिल्ली आसता तेन्ना Windows 10 चेर वचूंक सोदतात. हे खेरीत गजालींत, ते चडशे खेपे "पुसप आनी लोड करप" पद्धत आपणायतले.

म्हज्या मनांत येवपी दुसरें कारण म्हणल्यार, प्रावधान पद्धतीक कांय मर्यादी आनी आव्हानां आसातः देखीक, तें स्टोरांतल्यान हाडिल्ल्या Windows 10 तल्यान bloatware सोंपेंपणीं काडूंक दिना (तुमी हें स्क्रिप्ट करूं येता, पूण बाजारांत उपलब्ध आशिल्ल्या सगळ्या डिव्हायसां खातीर हें एक समान काम करचें ना). आनीक एक म्हणल्यार, आवृत्ती अपग्रेड फकत प्रो (वा ऍडू) ते ऍण्टरप्रायझ मेरेन काम करता, जाल्यार चडश्या गिरायकांचे डिव्हायस जे तुमी खरेदी करतात तातूंत Windows 10 होम आवृत्ती आदींच आसता (हांगा खरें म्हणल्यार होम ते प्रो, आनी मागीर पीपीकेजी वापरून प्रो के ऍण्टरप्रायझ असो मार्ग आसा). आनी निमाणे कडेन, Windows ICD साधन जें घडयें (आतां खिणाक) सामकें लोकप्रिय वापरप्यांचे संवकळीचें साधन न्हय (तातूंत मांडावळी आनी थोडे इनपूट रचणायेची माहिती आसना)

म्हजे खातीर, प्रावधान फकत एकाच परिदृश्या खातीर वापरूंक जायः BYOD. हें एक सोल्यूशन आसा जंय केन्नाय वेवसाय संबंदीत परिस्थिती उप्रासता जेन्ना सेल्स व्यक्ती (विक्रेतो) आपले वेवसाया संबंदीत भोंवडे वेळार डिव्हायस शेणयता/ मोडटा/ चोरी जाता आनी ताका आयटी प्रो चो हस्तक्षेप नासतनाच बदली करूंक मेळटा. प्रावधान ताका आपलो डिव्हायस रोखडोच ऍण्टरप्रायझ आवृत्तींत अपग्रेडींग करूंक, Office 2016 स्थापीत करूंक, VPN प्रोफायल सॅटिंग-अप आनी गरज पडल्यार डोमेन जोडूंक आदार दितलो.

हेर खंयच्याय परिदृश्या खातीर, तुमी नव्या डिव्हायसा खातीर इन-प्लेस अपग्रेड (Windows 7, 8, 8.1 डिव्हायसांतल्यान) वा पुसप आनी लोड करप हाचेर विचार करूंक जाय.

आमकां जरी प्रावधान पद्धतींत थोड्या मर्यादींक फुडो करचो पडटा तरी आसतना, म्हाका PPKG (किदें काम करता आनी किदें करिना) कडल्यान मेळिल्ले सगळे चांचणी निकाल हांव हांगा एकठावूंक सोदतां, जाचे वरवीं तुमचे गरजे प्रमाणें तुमकां योग्य आशिल्ली फैलाव पद्धत तुमी निर्धारीत करूंक तुमच्या हातांत सगळी मुख्य माहिती आसतली.

 • कॉर्पोरेट इन्फ्रांत डिव्हायस नोंद करचो
  • डोमेन संयोग–> बरें आसा
   • [कार्यावधी मांडावळी]>[खातीं]>[संगणकीय खातें]
    • [खातें] डोमेन\खातें (म्हणजे. contoso\admin)
    • [DomainName] डोमेन FQDN (म्हणजे contoso.com)
    • [पासवर्ड] डोमेनाक संयोग करपी खात्याचो पासवर्ड

o    Azure AD संयोग –> ना (PPKG नामांकना खातीर पुरवण केल्ले अभिप्रमाणीत पद्धती संबंदीत आसा, जें Azure AD संयोग तशेंच Intune कडेन अनुरूप ना)

o    Intune नामांकन –> ना (वयर दिल्ले वरीं समान)

o    SCCM On-prem MDM नामांकन –> बरें आसा (स्वता चांचणी करूंक ना पूण तें कशें करप हें वर्णीत करपी एक बरो लेख मेळ्ळा)

 • प्रोफायल
  • WIFI –> बरें आसा
   • [कालावधी मांडावळी]>[ConnectivityProfiles]>[WLAN]>[WLANSetting]
    • WiFi ची [SSID] जोडची
    • [WLANXmlSettings] खाला, [AutoConnect], [HiddenNetwork], [SecurityKey] आनी [Security Type] भरचें
  • प्रमाणपत्रां –> बरें आसा
   • Root CA प्रमाणपत्रा खातीर, [कालावधी मांडावळी]>[प्रमाणपत्रां>[RootCertificates]
    • [CertificateName] टंक करचें आनी [Add] क्लिक करचें
    • [CertificatePath] हो CER root CA प्रमाणपत्र फायलीचो मार्ग आसा
  • ई-मेल प्रोफायल –> BYOD परिदृश्यांत तुमकां डोमेन वा azure AD खात्याची जाणीव आसना आनी देखून तें प्रावधाना कडेन संभव आसा अशें म्हाका दिसना
 • OS कस्टमायझेशन
  • सुरवात मेनू –> बरें आसा (नोंद घेवची: तें सध्याच्या वापरप्यांक लागून जायना, पूण संगणका वयल्यान खंयच्याय नव्या वापरप्यांक जाता)
  • वॉलपेपर –> ना (प्रतिमा फायलीची नक्कल करची पूण ती लागू करची न्हय, अपेक्षीत सभाव जाल्यार खबर ना. तुमकां त्या विशीं मागीर परत अद्यावत करतले)
  • थळावें खातें निर्मणी –> बरें आसा
   • [कालावधी मांडावळी]>[खातीं]>[वापरपी]
   • [वापरपी नांव] टंक करचें आनी [Add] क्लिक करचें
   • [पासवर्ड: नवोच निर्माण केल्ल्या खात्याचो पासवर्ड
   • देखीक [UserGroup] वापरप्यांक "प्रशासक" चोंब्यांत जोडचे
  • UWF –> बरें आसा
   • [कालावधी मांडावळी]>[UnifiedWriteFilter]
   • [FilterEnabled] खरें
   • [OverlaySize]  एमबी (म्हणजे 1024)
   • [OverlayType] RAM वा डिस्क वेंच्चें
   • [वॉल्यूम्स]
    • [DriveLetter] फिल्टरांत (म्हणजे "C:") टंक करचें आनी [Add] क्लिक करचें
    • [संरक्षीत] खरें
  • Bitlocker –> ना (स्क्रिप्टी मजगतीं manage-bde आदेश वापरता)
  • आवृत्ती अपग्रेड केल्या –> बरें आसा (फकत Pro/Edu ते ऍण्टरप्रायझ)
   • [कालावधी मांडावळी]>[EditionUpgrade]
   • [UpgradeEditionWithProductKey] ऍण्टरप्रायझ उत्पाद की टंक करची

 

 • वैश्वीक ऍप्लिकेशनां
  • स्थापीत करचें –> बरें आसा (सायडलोडींग करूंक, प्रमाणपत्र प्रसारीत करूंक, संभावी परिसंपत्ती तशीच ऍप्लिकेशन फायल अनुकूल करूंक विसरचे न्हय)
   • सायडलोडींग अनुकूल करूंक, [कालावधी मांडावळी]>[धोरणां]>[ApplicationManagement]>[AllowAllTrustedApps]>[Yes]
   • प्रमाणपत्र प्रसारीत करूंक, [कालावधी मांडावळी]>[प्रमाणपत्रां]>[TrustedPeopleCertificates]
    • [CertificateName] टंक करचें आनी [Add] क्लिक करचें
    • [TrustedCertificate] ऍप्लिकेशन प्रमाणपत्र फायली खातीर मार्ग निर्दिश्ट करचो
   • संभावी परिसंपत्ती वांगडा ऍप्लिकेशन आयात करूंक, [कालावधी मांडावळी]>[UniversalAppInstall]
    • [PackageFamilyName] टंक करचें आनी [Add] क्लिक करचें (खंयचें नांव आसूं येता)
    • [ApplicationFile] ".appxbundle" फायल निर्दिश्ट करचें
    • [DependencyAppxFiles] एका उपरांत एक करून सगळ्यो संभावी परिसंपत्ती फायली जोडच्यो

 

  • स्थापणूक काडची –> बरें आसा
   • [कालावधी मांडावळी]>[UniversalAppUninstall]
   • संगणकाचेर जंय ऍप्लिकेशनाची स्थापणूक काडचे खातीर स्थापीत केल्लें आसा, थंय PowerShell आदेश चलोवचो, पॅकेज कुटुंब नांव सोदूंक, appxpackage मेळोवचें.
   • वयलो आदेश वापरून सोदून काडिल्लो [PackageFamilyName] टंक करचो.
 • Win32 ऍप्लिकेशनां स्थापणूक
  • MSI –> बरें आसा
   • [कालावधी मांडावळी]>[ProvisioningCommands]>[DeviceContext]
   • [CommandFiles] MSI फायल जोडची
   • MSI package: "msiexec.exe /i xxx.msi /q" स्थापीत करूंक, [CommandLine] आदेश वळ टंक करची
  • Office –> बरें आसा (WICD हें वापरून कशें तरेन करप हें वर्णीत करूंक हां आनीक एक लेख बरयतलों).

ही सुची तुमकां प्रावधाना कडेन किदें संभव आसा हें निर्धारीत करूंक आदार दितली अशी अपेक्षा आसा. स्पश्ट रुपान, हांवें Windows ICD त उपलब्ध आशिल्ल्यो सगळ्यो संभव मांडावळी घेवंक नात, देखून तुमकां जरी आनीक मांडावळींची गरज आसल्यार, हांव फकत Windows ICD साधना वरवीं सोदूंक, सुचोवणी करूंक शकतां :)
​​​​​​​

Read More on...

​ ​​
This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.