Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Office 2007

Office Word 2007 एक शकतिशाली लेखन प्रोग्राम जावून आसा आनी हें सोंपेन वापरचें तसलें Microsoft Office अस्खलित वापरपी इंटरफेस सांगाता बहुसमावेशक लेखन टूल्स संयोजन करून दस्तावेज निर्माण आनी वांटणी करपाक सामार्थ्य दिता. Office Word 2007 माहिती कमागारांक पयलेचे पेक्षा बेगीन वेवसायिक दिसचें अनुक्रमणिका निर्माण करपाक आदार दिता. नवें टूल्स सांगाता तुमी पूर्व व्याख्यानित भाग आनी शैलींत दस्तावेज निर्माण करयेत आनी Word भितर सरळ ब्लाग कंपोस आनी प्रकाशन करपाक शकतात. Microsoft Office SharePoint Server 2007 सांगाता एडवान्सड इंटिग्रेशन आनी नवें XML-आधारित फायल फार्माट Office Word 2007 एकीकृत दस्तावेज निर्वहण परिहाराक एक अति उत्तम वेंच जावून आसा.


स्मार्ट आर्ट

स्मार्ट आर्ट डायग्राम आनी नवें तकटो इंजिन दस्तावेजिक वेवसायिक रूप जोडपाक आदार दिता, वांटणी डयाग्रामिंग आनी Microsoft Office Excel 2007 स्प्रेड्शीट साफ्टवेर सांगाता तकटो करचें आनी Microsoft Office PowerPoint 2007 प्रस्तुतीकरण ग्राफिक्स प्रोग्राम तुमचें दस्तावेजीक, स्प्रेडशीट्सांक आनीए प्रस्तुतीकरणाक एक स्थिर रूप दिव्पाक आदार दिता.

समीकरण बांदपी

समीकरण बांधपी संपादन करपाक जांवचें तसलें, इन-लैन गणिताचें समीकरण खरें गणिताचें चिन्न, पूर्वनिर्मित समीकरण आनी स्वयं आकृतीकरण वापरून निर्माण करपका आदार दिता. सायटेशन म्यानेजर आनी उल्लेख बांद्पी तुमकां उल्लेख, फूटनोट, एंडनोट, अनुक्रमणिकाचें तालिका, आकाराचें तालिका वा अधिकारीचें तालिका जोडपाक सामार्थ्य दिता. Office अस्खलित वापरपी इंटरफेस तुमकां जाय आशिल्लें तेन्ना टूल्सांक स्पष्ट आनी संघटित रूपार प्रस्तुत करता. लैव दृष्य पूर्वप्रदर्षनी, पूर्व व्याख्यानित शैलि ग्यालरी, तालिका फार्माट आनी दुसरें अनुक्रमणिका तुमकां Office Word 2007 चड सामार्थ्यांत काम करपाक अवकाश दिता.

बिल्डिंग ब्लाक्स

Office Word 2007 तुमह्चें द्स्तावेजीक केन्नायि वापरचें अनुक्रमणिका जोडपाक बिल्डिंग ब्लाक्स परिचय करता. तुमचें दस्तावेज चड वेवसायिक दीसपाक रक्षा पान, पुल्ल क्वोट्स, माथाळो आनी पाथाळोचें पूर्व व्याख्यानित ग्यालरी तावून वेंचेचें. तुमी लीगल डिसक्लेमर उतारो वा दुसरें केन्नायि वापरचें सामग्री तसलें कस्टम उतारो सरळ करपाक तुमी तुमचें स्वताचें बिल्डिंग ब्लाक निर्माण करयेत.

चार्टिंग

नवें चार्टिंग आनी ड्यग्रामाइंग खाशोलपाणांत 3-D आकार, पारदर्शकता, ड्राप श्याडो आनी दुसरें इफेक्ट आसून हें वेवसायिक दिसचें ग्राफिक्स निर्माण करपाक आदार दिता. बेगीन शैली आनी दस्तावेजी विषय वापरून तुमी तुमचें दस्तावेजिंत तुमकां जाय आशिल्लें आवडीचें शैलींत आनी रंगांत उतारो आनी ग्राफिक्साचें रूप बदलूंक शकतात.

Sharepoint

Office Word 2007 सांगाता, तुमी फीडब्याक समर्थ जावून काणघेवपाक तुमी तुमचें दस्तावेज सहोध्योगी सांगाता वांटयेत्त. तुमी तुमचें दस्तावेज नाका तशें वितरण जावचें आडाययेत आनी प्रकाशन करचें पयलें खासगी कमेंट आनी लिपयल्लें उतारो काडचें खात्री करपाक शकतात. म्हत्वाचें दस्तावेज वयर फीडब्याक दीवचें वा Office SharePoint Server 2007 सांगाता काम करताना परिशीलन आनी मान्य केल्लें वर्कफ्लोंत भाग घेवचें पयलें पेक्षा आतां सोंपे. ट्राय-पेन परिशीलन पानेल एक Word दस्तावेजीचें दोन नियाळ बराबरी करचें सोंपे करता आनी अशें परिशीलन करताना ल्हानशें चूक पूण पत्तो लावंक तुमकां आदार दिता.

डिजिटल निशाणी

प्रकाशन जातेत तुम्चें दस्तावेजीचें अनुक्रमणिका बदल्ला काय म्हूण पळोवपाक डिजिटल निशाणी दस्तावेजीक जोडयेत. दुसरें Word वापरपीक तांचे निशाणी प्रांप्ट करपाक वा तुमचें दस्तावीजींत दिसचें डिजिटल निशाणी दिवपाक जोडयेत.

This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.