Skip Ribbon Commands
Skip to main content

MS Excel 2007

नवें निकाळ-उदेवपी वापरपी इंटरफेस Microsoft Office Excelत काम करपाक सोंपे करता. पयलें संकीर्ण मेनुंत अनी साधन पट्टींत लिपयल्लें आदेश अनी खाशोलपणां आतां आदेश आनी खाशोलपणाचें लाजिकल तार्किक चोंबोंत आशिल्लें कार्य उदेवपी ट्याबांत सोंपेन सोधपाक शकतात. खूब संवद बाक्स आतां ड्राप डावन ग्यालारींत घाला आनी हें पर्याय आनी व्याख्यान टूल्टिप्स वा उपलब्द स्यांपल पूर्वप्रदर्शन दाखोवऊन तुमकां सारकेम पर्याय वेंचपाक आधार दिता.

विषय

Office Excel 2007त, तुमी एक विषय लाअगू करून आनी एक निर्दिष्ट शैली वापरून तुमचें कार्यपत्राचें डेटा बेगीन फार्माट करपाक शकतात. विषय दुसरें 2007 Office रिलीस प्रोग्रामचें सांगाता जसें Microsoft Office Word आनी Microsoft Office PowerPoint सांगाता वांटपाक शकतात, शैली Excel तालिका, तकटो Pivot तालिकाम आकार वा डयाग्राम तसलें Excel निर्दिष्ट आयटमाचें फार्माट बदलपाक विन्यास केला.

रांक आनी स्तंभ

Office Excel 2007 1 मिलियन रांक आनी 16 हजार स्तंभाक हर एक कार्यपत्रांत तेंको दिता. निर्दिष्ट जावून Office Excel 2007 ग्रिड 1,048,576 रांक आनी 16,384 स्तंभ आसून Microsoft Office Excel 2003चें बराबरी केल्यार 1,500% चड रांक आनी 6,300% चड स्तंभ दिता.

आकृतीकरं आनी फिल्टरिंग

2007 Office रिलीसांत तुमी अनालिटिकल अनी प्रस्तुतीकरणाक डाटा विशुयली एनोटेट करपाक सशर्त आकृतीकरण मात वापरू शकतात. तुमचें डेटांत एक्सेप्शन सोधपाक आनी म्हत्वाचें ट्रेंड पत्तो लवपक तुमी वैभवाचें रंग, डेटा पट्टी आनी तें नियमाक बराबरी जावचें मूर्ती सेट करपाचें नमूनेंत एकादिक सशर्त आकृतीकरण नियम लागू आनी निर्वहण करचें. Office Excel 2007त, तुमी वाडोवचें फिल्टरिंग आनी सार्टिंग वापरून तुमकां जाय आशिल्लें जवाब पत्तो लावपाक तुमी तुमचें कार्यपत्रक बेगीन वेवस्थित करू शकतात.

चार्टिंग

Office Excel 2007त, माहिती परिणामक जावून कम्युनिकेट करपाक सोंपेन वेवसायिक दिसचें तकटो निर्माण करू शकतात. तुमचें कार्यपत्रकाक लागू जाल्लें विषयाक आधार जावून, नवें तकटोचें रूपांत विशेश ओफेक्ट, 3-D, पारदर्शकता आनी सौम्य सावळी आसप. तुमी तुमचें डेटाक सारके रीतीचें तकटो निर्माण करपाक नवें वापरपी इंटरफेस उपलब्द तकटो सोंपे करता. तुमी एक सुंदर दिसचें आकृती बेगीन लगू करपाक आनी तुमचें तकटोंत तुमकां जाय आशिल्लें माहिती भरती करपाक खूब पूर्वव्याख्यानित तकटो शैली आनी रचणाय दिला. 2007 Office रिलीसांत, तकटो Excel, Word, आनी PowerPoint मधें वांटणी केला. Microsoft Graph, Word आनी PowerPoint दिल्लें तकटो खाशोलपणा वापरचें बदलाक Excelचें शक्तिशाली तकटो खाशोलपणा वापरचें. तुमचें तकटोंत आशिल्लें डेटा आसचें Excel कार्यपत्र तुमचें Word दस्तावेज वा PowerPoint प्रस्तुतीकरणांत संग्रह करयेत वा तुमचें दस्तावेजिचें गात्र उणे करपाक प्रत्येक फायलींत संग्रह करयेत.
PivotTables पयलेचें Excel नियाळेक तुलना केल्यार वापरचें सोंपे. तुमी नवें PivotTable वापरपी इंटरफेस वापरून तुमी तुमचें डेटांत पळोवपाक आशेवचें माहिती थोडिंच क्लिक पयस आसप.

Quick launch

Office Excel 2007त, सर्वर वा कार्पोरेट डेटा स्त्रोताचें डेटाबेस नांव तुमकां कळचें गरज ना. बदलान, तुमी तुमकां तुमचें डेटा प्रशासक वा कार्य चोंबो निपुण लोकांनी उपलब्द केल्लें सूची तावून वेंचपाक Quicklaunch वेंचयेत. Excelचें कनेक्षन म्यानेजर कार्यपत्राचें पूरा कनेक्षन पळोवपाक अवकाश दिता आनी कनेक्षन परतून वापरपाअक आअनी एक कनेक्षन आनी एक कनेक्षन सांगाता बदलपाक सोंपे करता.
सहज दृष्य आनी पान ब्रेक पूर्वप्रदर्शनी दृष्याक अतिरिक्त जावून, Office Excel 2007 पान रचणाय दृष्य दिता. मुद्रण फार्माटांत तें कशें दिस्ता म्हूण एक दीस्ट दवरून तुमी एक कार्यपत्र शीट निर्माण करपक हें दृष्य वापरू शकतात. ह्या दृष्यांत, कार्यपत्रांतच पान मथाळो, पाथाळो, आनी समास मांडावळ सांगाता काम करपाक शकतात आनी तुमकां जाय आशिल्लें जागेर तकटो वा आकार तसलें वस्तु दवरपाक शकताअत. तुमकां नवें इंटरफेस प्याकांत पान रचनाय टेबांत पूरा सेटप पर्यायाक सोंपे प्रवेश आसा आनी तुमकां हें उदेवपी तसलें पर्याय बेगीन सूचित करपाक सोंपे करता. प्रत्येक पानार कितें मुद्रण जाता म्हूण पळोवपाक सोंपे करता आनी एकाधिक मुद्रण प्रयत्न करचें परिस्थिति दूर करता.

This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.