Skip Ribbon Commands
Skip to main content

​​​​​​​​​​​

​​

इनपूट पद्दत संपादकाची स्थापणूक आनी वापर करप


प्रमाणित Windows इनपूट पद्दत संपादक (IME) ची स्थापणूक कशी करप आनी वापरप ताचें प्रशिक्षण हो लेख दिता. 

इनपूट पद्दत संपादकाची स्थापणूक करप

चार वेगवेगळ्या उदेंत आशियाई भासांनी जटील वर्ण नोंद करूंक इनपूट पद्दत संपादकां (IMEs) ची स्थापणूक आनी वापर कसो करप ताचें वर्णन मुखावयले विभाग करतात. दरेक भासांखातीर एकमेव खाशेलपणांचेर चर्चा केल्या.

ऍप्लिकेशनांत इनपूट पद्दत संपादक (IMEs) लागू करूंक, Using an Input Method Editor in a Game पळोवचें.

Microsoft Windows XP प्रणालींचेर IME ची डिफॉल्ट वरवीं स्थापणूक करूंक मेळना. स्थापणूक करूंक, मुखावयल्यो कृती पुराय करच्यो.

Ee418266.wedge(en-us,VS.85).gif

IME ची स्थापणूक करूंक

 1. नियंत्रण कक्षातल्यान, प्रादेशिक आनी भास पर्याय उगडचे.

भास टॅबाचेर, उदेंत आशियाई भास चेकबॉक्स खातीर फायलींची स्थापणूक करप वेंचचें. 


भास फायलीं खातीर सांठवण गरजांची तुमकां म्हायती दिवपी स्थापणूक पुरवणी भास तेंको संवाद बॉक्स प्रगट जाता.  
 1. संवाद बॉक्स धांपूक ओके क्लीक करचो.
 2. भास टॅब चेर ओके क्लीक करचो.
 3. Windows XP स्थापणूक डिस्क वा जंय भास तेंको फायली आसात त्या नॅटवर्क वांटणी थळाची विनंती करपी दुसरो संवाद बॉक्स प्रगट जाता. Windows XP कॉम्पॅक्ट डिस्क घालचें वा योग्य नॅटवर्क थळा कडेन ब्रावज करचें, आनी ओके क्लीक करचें. Microsoft Windows गरजेच्यो फायली स्थापन करता आनी संगणक परतून सुरू करपाक तुमकां तत्पर करता.
 4. संगणक परतून सुरू करूंक हय क्लीक करचें.
 5. परतून सुरू केल्या उपरांत, प्रादेशिक आनी भास पर्याय नियंत्रण कक्ष परत एकदां उगडचें.
 6. भास टॅब चेर, तपशीलाचेर क्लीक करचें. लिखाण सेवा आनी इनपूट भास विंडो प्रगट जातात. 

मांडावळी टॅब चेर, संयोजन क्लीक करचें. इनपूट भास संयोजन विंडो प्रगट जाता. 

1.      इनपूट भाशे खातीर चिनी (तायवान) आनी किबोर्ड रचणाय/ IME खातीर Microsoft New Phonetic IME 2002 वेंचचो.

2.      ओके क्लीक करचें. आतां तुमी अतिरिक्त भासांचें आनी ते पद्दतीन संयोजन करूंक शकतात.

3.      परतून संयोजन करचें क्लीक करचें, इनपूट भाशे खातीर चिनी (PRC) आनी किबोर्ड रचणाय/ IME खातीर चिनी (सोंपी) - Microsoft Pinyin IME 3.0 वेंचचो, मागीर ओके क्लीक करचो.

4.      परतून संयोजन करचें क्लीक करचें, इनपूट भाशे खातीर जपानी वेंचची आनी किबोर्ड रचणाय/ IME खातीर Microsoft IME Standard 2002 ver. 8.1 वेंचचो, मागीर ओके क्लीक करचो.

5.      परतून संयोजन करचें क्लीक करचें, इनपूट भाशे खातीर कोरियन आनी किबोर्ड रचणाय/ IME खातीर कोरियन इनपूट प्रणाली (IME 2002) वेंचची, मागीर ओके क्लीक करचें. लिखाण सेवेंत आनी इनपूट भाशा विंडोत, स्थापणूक केल्ल्या सेवा सूची बॉक्सांत आतां चार नव्यान संयोजन केल्ले IMEs आसतले. 


1.      लिखाण सेवा आनी इनपूट भाशा विंडो धांपूक ओके क्लीक करचें.

2.      प्रादेशिक आनी भास पर्याय नियंत्रण कक्ष धांपूक ओके क्लीक करचें. Windows कार्यपटयेचेर आतां तांबड्या रंगान गोलाकार केल्लो इनपूट थळ दर्शक आसपाक जाय. प्रणालीचेर एका परस चड इनपूट भासांची स्थापणूक जाल्ली आसा हें हो दर्शक दाखयता. 


सोंपी केल्ली चिनी IME

थोडे चिनी वर्ण नोंद करूंक Microsoft Notepad वांगडा सोंपी केल्ली चिनी IME (PinYin) कशी वापरप हाचें हो विभाग वर्णन करता.

 1. Notepad सुरू करचें (सुरवात बटनाचेर उपलब्ध आसा, मागीर सगळ्यो कार्यावळी आनी ऍक्सॅसरी वेंचच्यो). Notepad त कांय वर्ण टंक करचे. मागीर IME विंडो बरे तरेन दृश्य करूंक हे वर्ण तुमकां आदार दितात.  

 1. Notepad क्रियाशील ऍप्लिकेशन म्हूण वापरूंक, इनपूट थळ दर्शक क्लीक करचो आनी चिनी (PRC) वेंचची. नवी इनपूट भास चिनी (PRC) आसा हें प्रतिबिंबीत करूंक दर्शक CH त बदल प्रदर्शीत करता.

 


 1. Notepad त कर्सर दवरचो. कर्सर रेगेच्या सुरवेक येतलो अशे तरेन किबोर्डाचेर HOME दामचो किबोर्डाचेर "N" टंक करचो, मागीर "I" टंक करचो. मुखावयली आकृताय प्रदर्शनाचें दिसणें दाखयता.. धाकलो आडवो आयत हो वाचन विंडो आसा, जो चालंत वाचन उतर दाखयता. "N" आनी "I" टंक केल्यार सद्या, वाचन उतर "ni" येता.   

 1. "3" टंक करचो. आतां Notepad मुखावयलें प्रदर्शीत करतो. सोंप्या चिनी पिनयीन भाशेंत N+I+3 हें पुराय उच्चारण आसा, उपेगकर्ते नोंद करूंक सोदपी वर्णां बद्दल सांगपाक IME कडेन आतां फावोशी म्हायती आसा. वाचन विंडो वता कारण तुमी पुराय उच्चारण नोंद केल्लें आसा. Notepad कर्सराचेर वयर वर्ण प्रदर्शीत जातात. हे वर्ण Notepad चो भाग ना, तो Notepad चे वयर दुस-या विंडोत प्रदर्शीत जाता. Notepad त सकयल अस्तित्वांत आशिल्ले तो लिपयता. ह्या नव्या विंडोक रचणूक विंडो म्हणटात, आनी उतराक रचणूक उतर अशें म्हणटात. रचणूक उतर प्रदर्शनांत अधोरेखीत केल्लें आसता.

 1. आतां वेगळो वर्ण नोंद करूंक "H", "A", "O", "3" टंक करचो. "H" टंक करतकीच वाचन विंडो दिसतलो आनी "3" टंक करतकीच तो वतलो. सकयल दाखयल्ले प्रमाणें, रचणूक उतरात आतां दोन वर्ण आसात. 

 1. किबोर्डाचेर दावो बाण एकदां दामचो. रचणूक कर्सर, तुमी टंक केल्या दुस-या वर्णाकडेन एक वर्ण दाव्यान हालता. सकयल दाखयल्ले प्रमाणें Notepad च्या वयर एक विंडो प्रगट जाता. ह्या विंडोक उमेदवार विंडो म्हणटात. तुमी टंक केल्ल्या उच्चारणा कडेन जुळपी वर्णांची सूची वा वाकप्रचार तो प्रदर्शीत करता. तुमी उमेदवार सुचयेंतल्यान लक्ष्य केल्ले शब्द वेंचूक शकतात. ह्या उदारणात, समान उच्चारणा सयत दोन उमेदवार वर्ण उपलब्ध आसात. 

 1. दुसरो प्रवेश वेंचूक "2" टंक करचो. उमेदवार विंडो आतां धापता आनी वेंचीक वर्णा सयत रचणाय उतर अपडेट जाता.

ENTER दामचो. ह्या उदारणात, रचणूक पुराय जाली आनी उतर ऍप्लिकेशनाक धाडपाक जाय हें तें IME क सांगता. रचणूक विंडो धांपता, आनी WM_CHAR वरवीं दोन वर्ण Notepad कडेन धाडल्यात. मुखावयल्या आकृतायेंत अधोरेखीत गेलां कारण Notepad त लिखाणाचो दाखयल्ले दोन वर्ण भाग आसात. Notepad त सद्याचें लिखाण "ABCDEFG" उजव्यान गेलां कारण दोन आनीक वर्ण रिगयल्यात. तुमी आतां IME वापरून दोन सोंपे चिनी वर्ण येसस्वीरितीन नोंद केल्यात. 

पारंपारीक चिनी IME

कांय चिनी वर्ण नोंद करूंक Notepad वांगडा पारंपारीक चिनी IME (नवो फोनेटीक) कसो वापरचो ताचें वर्णन हो विभाग करता.

 1. Notepad उगडचो. Notepad त कांय वर्ण टंक करचे. मागीर IME विंडो बरो दृश्य करूंक हे वर्ण तुमकां आदार दितले.

Windows कार्यपटयेचेर इनपूट थळ दर्शक क्लीक करचो, आनी चिनी (तायवान) वेंचचो. नवी इनपूट भास चिनी (तायवान) म्हूण प्रतिबिंबीत करूंक दर्शक CH कडेन बदल प्रदर्शीत करता
 1. Notepad त कर्सर दवरचो. किबोर्डाचेर HOME दामचो ताका लागून कर्सर रेगेच्या सुरवेक येतलो. किबोर्डाचेर "S" टंक करचो, मागीर "U" टंक करचो. मुखावयली आकृताय प्रदर्शनात दिसतली. धाकलो उबो आयत हो वाचन विंडो आसा, जो सद्याचे वाचन उतर दाखयता. मुखावयल्या उतरांत दाखयल्ले प्रमाणें, "S" आनी "U" टंक केल्ल्यान वाचन उतरांत दोन वर्ण आसात.

 1. "3" टंक करचो. आतां Notepad त मुखावयलें दिसतलें. पारंपारीक चिनीत हें पुराय उच्चारण आशिल्ल्यान, उपेगकर्ते नोंद करूंक सोदपी वर्ण सांगपाक IME कडेन फावोशी म्हायती आसा. वाचन विंडो आतां वतलो कारण तुमी पुराय उच्चारण नोंद केल्लें आसा. Notepad कर्सराच्या वयर वर्ण प्रदर्शीत केलां. हो वर्ण Notepad चो भाग न्हय, तो Notepad च्या वयर वेगळ्या विंडोत प्रदर्शीत केल्लो आसा आनी Notepad त सकयल आशिल्ले वर्ण  लिपयता. ह्या नव्या विंडोत रचणूक विंडो म्हणटात, आनी तातूंतल्या उतराक रचणूक उतर म्हणटात. रचणूक उतर प्रदर्शनात अधोरेखित केल्लें आसा.  

वेगळो वर्ण नोंद करूंक "C", "L", आनी "3" टंक करचे. "C" टंक करतकीच वाचन विंडो येतलो आन"3" टंक करतकीच वतलो. सकयल दाखयल्ले प्रमाणें, रचणूक उतरात आतां दोन वर्ण आसात. 
 1. किबोर्डाचेर एकदां सकयलो बाण टंक करचो. सकयल दाखयल्ले प्रमाणें Notepad च्या वयर एक विंडो प्रगट जाता. ह्या विंडोक उमेदवार विंडो अशें म्हणटात. तुमी टंक केल्ल्या उच्चारणा कडेन जुळपी वर्णांची सूची वा वाकप्रचार तो प्रदर्शीत करता. तुमी उमेदवार सुचयेंतल्यान लक्ष्य केल्ले शब्द वेंचूक शकतात. ह्या उदारणात, समान उच्चारणा सयत तीन उमेदवार वर्ण उपलब्ध आसात. 

 1. दुसरो प्रवेश वेंचूक "2" टंक करचो. उमेदवार विंडो आतां धांपता, आनी रचणूक उतर वेंचीक वर्णा सयत अपडेट केल्लें आसा. 

 1. ENTER दामचें. ह्या उदारणात, रचणूक पुराय जाली आनी उतर ऍप्लिकेशनाक धाडपाक जाय हें तें IME क सांगता. रचणूक विंडो धांपता, आनी WM_CHAR वरवीं दोन वर्ण Notepad कडेन धाडल्यात. मुखावयल्या आकृतायेंत अधोरेखीत गेलें कारण Notepad त लिखाणाचे दाखयल्ले दोन वर्ण भाग आसात. Notepad त सद्याचें लिखाण "ABCDEFG" उजव्यान गेलां कारण दोन आनीक वर्ण रिगयल्यात. तुमी आतां IME वापरून दोन पारंपरीक चिनी वर्ण येसस्वीरितीन नोंद केल्यात.

जपानी IME

कांय जपानी वर्ण नोंद करूंक जपानी IME वापरपाचो हो विभाग मार्गदर्शक आसा.

 1. Notepad सुरू करचें. Notepad त कांय वर्ण टंक करचे. मागीर IME विंडो बरे तरेन दृश्य करूंक हे वर्ण तुमकां आदार दितात.   

 1. Notepad क्रियाशील ऍप्लिकेशन म्हूण वापरूंक, इनपूट थळ दर्शक क्लीक करचो आनी जपानी वेंचची. नवी इनपूट भास जपानी आसा हें प्रतिबिंबीत करूंक दर्शक JP त बदल प्रदर्शीत करता. 

 1. Notepad त कर्सर दवरचो. किबोर्डाचेर HOME दामचो ताका लागून कर्सर रेगेच्या सुरवेक येतलो. किबोर्डाचेर "N" टंक करचो, मागीर "I" टंक करचो. मुखावयली आकृताय प्रदर्शनात दिसतली. आतां Notepad मुखावयलें प्रदर्शीत करतो. जपानी भाशेंत N+I हें पुराय उच्चारण आसा, देखून उपेगकर्ते नोंद करूंक सोदपी वर्णां बद्दल सांगपाक IME कडेन आतां फावोशी म्हायती आसा. वाचन विंडो वता कारण तुमी पुराय उच्चारण नोंद केल्लें आसा. Notepad कर्सराचेर वयर वर्ण प्रदर्शीत जातात. हे वर्ण Notepad चो भाग ना, तो Notepad चे वयर दुस-या विंडोत प्रदर्शीत जाता. Notepad त सकयल अस्तित्वांत आशिल्ले तो लिपयता. ह्या नव्या विंडोक रचणूक विंडो म्हणटात, आनी उतराक रचणूक उतर अशें म्हणटात. रचणूक उतर प्रदर्शनांत अधोरेखीत केल्लें आसता.   

 1. आतां आनीक दोन वर्ण नोंद करूंक "H", "O", "N", "G", आनी "O" टंक करचे. रचणूक उतरांत आतां सकयल दाखयल्ले प्रमाणें चार वर्ण आसात. 

 1. सुवात पट्टी दामची. नोंद केल्लें लिखाण वाक्यात रुपांतरीत करूंक हें सुचोवणी दिता. सकयल्या आकृतायेंत, IME "Nihongo" अशें कांजीत वाक्यरचनेचें उच्चारण करता जाचो अर्थ "जपानी भास" असो जाता.

 1. किबोर्डाचेर एकदां सकयलो बाण टंक करचो. सकयल दाखयल्ले प्रमाणें Notepad च्या वयर एक विंडो प्रगट जाता. ह्या विंडोक उमेदवार विंडो अशें म्हणटात. तुमी टंक केल्ल्या उच्चारणा कडेन जुळपी वर्णांची सूची वा वाकप्रचार तो प्रदर्शीत करता. तुमी उमेदवार सुचयेंतल्यान लक्ष्य केल्ले शब्द वेंचूक शकतात. ह्या उदारणात, समान उच्चारणा सयत तीन उमेदवार वर्ण उपलब्ध आसात. दुसरो प्रवेश हायलायट केल्लो आसा आनी रचणूक उतर बदलता हाची नोंद घेवची. हें सकयलो बाण टंक करूंन हें केलां, जें आदीं प्रदर्शीत केल्ल्या एका उपरांत प्रवेश वेंचूक IME क सांगता. 

 1. दुसरो प्रवेश वेंचूक "2" टंक करचो. उमेदवार विंडो आतां धांपता, आनी वेंचीक वर्णासयत रचणूक उतर अपडेट केलां.

 1. ENTER दामचें. ह्या उदारणात, रचणूक पुराय जाली आनी उतर ऍप्लिकेशनाक धाडपाक जाय हें तें IME क सांगता. रचणूक विंडो धांपता, आनी WM_CHAR वरवीं दोन वर्ण Notepad कडेन धाडल्यात. मुखावयल्या आकृतायेंत अधोरेखीत गेलें कारण Notepad त लिखाणाचो दाखयल्ले दोन वर्ण भाग आसात. Notepad त सद्याचें लिखाण "ABCDEFG" उजव्यान गेलां कारण दोन आनीक वर्ण रिगयल्यात. तुमी आतां IME वापरून कांय जपानी वर्ण येसस्वीरितीन नोंद केल्यात.

कोरियाई IME

कांय कोरियाई वर्ण नोंद करूंक कोरियाई IME वापरपाचो हो विभाग मार्गदर्शक आसा.

 1. Notepad सुरू करचें. Notepad त कांय वर्ण टंक करचे. मागीर IME विंडो बरे तरेन दृश्य करूंक हे वर्ण तुमकां आदार दितात.    
Characters that help to visualize the IME window better later
 1. Notepad क्रियाशील ऍप्लिकेशन म्हूण वापरूंक, इनपूट थळ दर्शक क्लीक करचो आनी कोरियाई वेंचची. नवी इनपूट भास कोरियाई आसा हें प्रतिबिंबीत करूंक दर्शक KO त बदल प्रदर्शीत करता. ​


 1. Notepad त कर्सर दवरचो. किबोर्डाचेर HOME दामचो ताका लागून कर्सर रेगेच्या सुरवेक येतलो. किबोर्डाचेर "G" टंक करचो. मुखावयली आकृताय प्रदर्शनात दिसतली. आतां Notepad मुखावयलें प्रदर्शीत करता. Notepad चेर "G" कडेन संबंदीत फोनेटीक मूलतत्व दिसता आनी तें ब्लॉक कर्सरा वरवीं हायलायट केल्लें आसता. हायलायट केल्ल्या वर्णाक रचणूक उतर म्हणटात. हेर भासांखातीरच्या IME भशेन, रचणूक उतर Notepad कडेन धाडटात आनी उपेगकर्ते एकोडो फोनेटीक मूलतत्व नोंद करता तसो रोखडोच सद्याच्या लिखाणाकडेन रिगयलो वता.   

हे खेपे, रचणूक उतरांत कृतीशील वर्ण आसतात कारण उपेगकर्त्यान नोंद केल्ले खंयचेय अतिरिक्त फोनेटीक गूणधर्म रचणूक उतर बदलता. आतां "K" टंक करचो, मागीर "S". दरेक कि आघाता वांगडा कृतीशील वर्ण बदलता हाची नोंद घेवची.
 1. आतां उजवी CTRL की दामची. उमेदवार विंडोत तुमी नोंद केल्ल्या उच्चारणा खातीर वेंचूक शकतात अशा हंजा वर्णांची सूची प्रगट जाता, G+K+S.      

सुचयेत पयलो प्रवेश वेंचूक "1" अंक टंक करचो. उमेदवार विंडो धांपता, आनी वेंचील्ल्या वर्णां वांगडा रचणूक उतर अपडेट जाता
 1. "R", "N", आनी "R" टंक करचे.  मागीर वेगळो वर्ण नोंद करूंक उजवी CTRL की दामची.

 1. पयलो प्रवेश वेंचूक  "1" टंक करचो. IME वापरून तुमी आतां कोरियाई वर्ण येसस्वीरितीन नोंद केल्ले आसात. कोरियाई वर्ण Notepad त आशिल्ल्या लिखाण उतराचो आदींच भाग आसात.


गरजो

ऑपरेटिंग प्रणाली Windows XP
उपलब्ध हार्ड डिस्क सुवात किमान 230 MB
विदेश भास फायल थळWindows XP स्थापणूक कॉम्पॅक्ट डिस्क वा Windows XP स्थापणूक फायलीं वांगडा नॅटवर्क थळ
वेळविदेश भास फायलींची स्थापणूक करूंक सुमार धा मिन्टां; चार वेगवेगळ्या IMEs चो नियाळ घेवंक सुमार दरेकी धा मिन्टां.

​ 


​​​​​​​​​

Read More on...

​ ​​
This site uses Unicode and Open Type fonts for Indic Languages. Powered by Microsoft SharePoint
©2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.